(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndsstøtte 2021

 

Innlandet fylkeskommune er ansvarlig for forvaltningen av den rammen som tildeles fylket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  Rammen er tildelt etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av KMD i samråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og den årlige dekningsundersøkelsen som de sistnevnte foretar hvert år. I 2021 er Innlandet fylkeskommune tildelt 44,4 millioner. I tillegg kommer det 24 millioner fra fylkeskommunen. Så totalt skal det tildeles 68,4 millioner til bredbåndsutbygging.

Retningslinjene og kravene som Innlandet fylkeskommune setter til denne søknaden, er i hovedsak gitt av de nasjonale retningslinjene fra KMD for prosessen og rammene for anvendelse av midlene som er tildelt. Mer informasjon om dette finnes på Nkom sine hjemmesider.

 

Brebåndsrådgiverne har hatt møter med alle kommunene i fylket der "Bredbåndsstøtte 2021" og kravene til søknadsprosessen har blitt presentert.

 

Søknadskrav

 Det er tre hovedkrav som  oppfylles for at en søknad blir godkjent. 

  •  Bredbåndsmasterplan for kommunen - dokumentert som et minimum i Bredbånd GIS Innlandet (kartet)
  •  Høring gjennomført på Doffin
  •  Annen dokumentasjon som sendes inn her på Regionalforvaltning.no  

Obligatoriske vedlegg

Det er tre obligatorisk vedlegg du må huske å laste opp på søknaden:

  • Prosjektdetaljer - “Prosjektdetaljer Bredbåndsstøtte 2021 søknad - <prosjektnavn>”
  • Signert søknadsskjema
  •  Adresselister

Når det leveres inn en prosjektsøknad på regionalforvaltning som gjelder flere delprosjekter (ref. områder i Bredbånd GIS Innlandet), kan det leveres fil med prosjektdetaljer og adresseliste for hvert enkelt delprosjekt. Basert på tilgjengelig tilskudd kan da prosjektet vurderes for tildeling enten i sin helhet eller bare delvis.

 

Signert søknadsskjema

Dokumentet Søknadsskjema er en bekreftelse fra kommunen/søker at alle krav til søknaden er oppfylt. Dette skjemaet må signeres av person som har signaturrett for kommunen. Det anbefales at det er kommunedirektør/rådmann som signerer.  Signeringen kan være digital. Merk at tallene i Tabell 1 dette skjemaet, hentes fra “Prosjektdetaljer Bredbåndsstøtte 2021 søknad - <prosjektnavn>” fra arket “Til søknadsskjema”.

 

Adresselister

Det skal leveres adresseliste for områder. Adressene skal være vasket. At listen er vasket betyr at matrikkeluttrekket er kvalitetssikret med hensyn på om det er en husstand (dvs. fastboende) på en adresse eller ikke. At en bygning i matrikkelen er registrert som Enebolig eller Våningshus er ikke ensbetydende med at det er noen som bor der fast. Det er bare adresser med fastboende som er støtteberettiget. 

 

Søknadstyper

Det er mulig å levere søknader for nye områder eller å levere det som omtales som omsøk. Omsøk gjelder for områder som tidligere har fått tildelt støtte, men der kommunen ser at estimert kost på prosjektet i søknaden avviker mye fra reell kost i mottatte tilbud der kommunen ikke har mulighet for å hente ytterligere finansiering fra egne midler.  

Det gjelder i hovedsak de samme kravene til omsøk som til nye søknader. I de tilfeller det avviker, står dette spesifikt forklart.

 

For mer informasjon, se nettside Innlandet fylkeskommune her. Spørsmål kan også sendes til bredbaand@innlandetfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen