(Du er ikke pålogget) 
 

Større idrettsarrangement

Opprett ny søknad på støtteordning

Treng du hjelp til å søke? Sjå her:

https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000081770-hvordan-registrere-en-ny-bruker-video-

https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/128942-opprette-en-ny-s%C3%B8knad

https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/128961-anmode-om-utbetaling

Tilskot til større idrettsarrangement

Formålet med ordninga er å bidra til at større idrettsarrangement blir arrangert i fylket.

Tilskota skal gå til meisterskap eller cup på nasjonalt eller internasjonalt nivå. 

Kven kan søke?

 • Idrettsorganisasjonar som arrangere større meisterskap eller cup på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • Ikkje-kommersielle, økonomisk ansvarlege arrangørar i Møre og Romsdal
 • Medlemsorganisasjonar i Norges idrettsforbund vil bli prioritert i ordninga

Kva kan du søke tilskot til?

 • Å dekke kostnadar til å gjennomføre arrangement innan idrett på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
 • Nødvendig arrangementsteknisk utstyr kan inngå i søknaden. Anleggs- og utstyrstilpassing som er nødvendig for tildeling av arrangement kan leggast inn i kostnadene.

Søknadsfrist

1. november. Det kan berre søkast om tilskot til arrangement påfølgande år.

Korleis søker du støtte?

Støtteordninga opnar for nye søknadar 1. oktober kvart år. Når ordninga er open kan du søke støtte via Regionalforvaltning.

Søknaden må innehalde:

 • Namn på arrangør og arrangement, organisasjonsnummer og arrangøren sin kontaktperson
 • Stad og dato for arrangementet (inkl. lokale/anlegg og kommune)
 • Oversikt over medverkande lag, organisasjonar og andre frivillige
 • Konkret beskriving av arrangementet, innhald, plan for gjennomføring, målgruppe, forventa deltakarar og samarbeidspartar
 • Beskrive medie- og marknadsføringsplaner for arrangementet, og korleis ei støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune vil bli tydeleggjort
 • Kostnads- og finansieringsplan på arrangementet. Dugnaden skal være så spesifisert som mogleg i form av kva som vert gjort på frivillig basis. Dugnadsinnsats kan leggjast inn som ein del av finansieringa med ein timesats på maks 300 kroner.

Behandling av søknaden:

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har normalt fire veker saksbehandlingstid for søknadar om tilskot, frå første yrkedag etter søknadsfrist.

Vilkår for tilskot:

 • Tildeling kan maksimalt utgjere 50 prosent av det totale driftsbudsjettet. Dersom rapport viser at den reviderte rekneskapen er lågare enn budsjettert, kan tilskot bli avkorta.
 • Søkarar som får kompensasjon for meirverdi (mva.), skal oppgi beløp eksklusiv i søknaden. Dersom dette ikkje blir gjort skal det som eventuelt er utbetalt for mykje (tilsvarande kompensasjonen) betalast tilbake.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen