(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Nesbyen - tildeling runde 2

Grunnlag
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 23. februar. 
Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.   Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.   

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 1.11.2021 skal tilbakebetales til KMD.

Statsstøtteregelverket
Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. Det er i hovedsak tre måter kommunene kan tildele støtte på.

  1. Bagatellmessig støtte
  2. Offentlig støtte etter gruppeunntaksforordningen.
  3. Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av regelverket.
    Mer informasjon på ESAs hjemmesider: https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-rules-covid-19

Den enkleste måten å tildele støtte på, er å gi tilskudd i form av bagatellmessig støtte. I den grad virksomhetene har uttømt muligheten for å motta bagatellmessig støtte, kan man bruke gruppeunntaksforordningen eller eventuelt Covid-19-rammeverket. Det viktigste kravet er at støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.

innvilgende vedtaksbrev til støttemottaker skal kommunen angi hva slags offentlig støtte som gis, beløpet og at opplysningene skal oppbevares i 10 år.

Forhold til øvrig regelverk
Kommunen må ved bruk av midlene påse at kommunelovens og forvaltningslovens bestemmelser blir overholdt.

Teknisk support
For hjelp til søknad på Regionalforvaltning.no, kontakt den gode support-tjenesten: 990 06 333.

Øvrig informasjon og veiledning om den kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter, kontakt servicetorget  i Nesbyen kommune:
Tel: 3206 8300
Epost: postmottak@nesbyen.kommune.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen