(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning 2 Trondheim 2021

Kompensasjonsordning for næringslivet i Trondheim 
 
Stortinget vedtok den 23. februar 2021, i behandlingen av proposisjon 79S, å bevilge totalt 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at kommunene kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak. Trondheim mottok i første omgang 19 millioner som skulle fordeles til næringslivet i Trondheim. Søknadsfrist for denne ordningen var 28. april. 15. april fikk Trondheim kommune ytterligere påfyll på ordningen med 36,5 millioner. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.   

Målet med tilskuddet beskrives slik av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i deres tildelingsbrev:«[...] er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.» Videre heter det at: «det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.» 

Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter i Trondheim som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19.  Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene fra staten. Trondheim kommune vil legge spesielt vekt på støtte til virksomheter innenfor trenings-, reiselivs-, arrangements- og skjenke- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten i vurderingene om støtte. 
 
Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke. Det kan søkes om bedriftsrettet støtte eller fellestiltak.
1. Trondheim kommune avsetter 31.000.000 kroner til bedriftsrettet støtte til treningssenter og skjenke- og serveringsbransjen og andre virksomheter, f.eks oppstartsbedrifter, som av ulike grunner faller helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Støtten begrenses oppad til kroner 300 000 per virksomhet/bedrift.
2. Trondheim kommune avsetter inntil 5.540.000 kroner til fellestiltak som kan søkes av næringsaktører som tilrettelegger for økt økonomisk aktivitet, sysselsetting og verdiskaping for byens oppstarts- og gründermiljø, kultur- og arrangementsnæringer og reiselivet. Max støttebeløp pr søknad settes til 1 500 000 kroner. Tilskudd gis i samsvar med statsstøtteregelverket.
 
Søknadsfrist: 10. mai.

Midler som ikke er utbetalt innen 01.11.2021 skal tilbakebetales til KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales.

Om dere lurer på noe ang kompensasjonsordningen, ta gjerne kontakt med

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen