(Du er ikke pålogget) 
 

Frogn kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter del to

 

Kompensasjonsordning Frogn kommune del to april

Frogn kommune har i runde to av regjeringens krisepakke tre blitt tildelt 1 056 000 kroner for å kompensere lokalt næringsliv særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021. Ordningen skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og også fungere som en ventilordning for å kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Tildelingene gjøres i tråd med føringer som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommunen har fastsatt. Tilskuddene utbetales i juni.
Etter vedtak offentliggjøres oversikt over tilskuddsmottakere. Prinsippet om meroffentlighet praktiseres i saksbehandlingen.  

VEILEDNING - LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMA – søknader må inneholde all dokumentasjon for å bli vurdert.

 

VILKÅR FOR Å SØKE:

DOKUMENTASJON NEVNT I PUNKTENE UNDER SKAL VEDLEGGES

Kun virksomheter som leverer komplett utfylt søknad, med dokumentasjon i vedlegg, vil bli vurdert i ordningen. Husk å lese «viktig info» inne i søknadsportalen. Virksomheter som ikke oppfyller søknadskriteriene under vil ikke bli vurdert.

Disse kan søke om støtte:

 • Virksomheter rammet av nedstenging i mars og april 2021 vil bli prioritert – med vedlagt dokumenterte kostnader.
 • Virksomheter innenfor reiseliv – med vedlagt dokumenterte kostnader.
 • Virksomheter rammet av lokal eller nasjonal skjenkestopp– med vedlagt dokumenterte kostnader.
 • Virksomheter som kan dokumentere merkostnader knyttet til smitteverntiltak ved myndighetspålagte krav om rask nedstengning og rask gjenåpning – med vedlagt dokumenterte merkostnader.
 • Virksomheter innenfor servering, handel og tjenester: Kompensasjon for ferskvarer og/eller varelager som blir ukurant/ utgått på dato -med vedlagt dokumenterte kostnader.
 • Virksomheter som kan dokumentere at de har søkt på og fått avslag på generelle kompensasjonsordninger, og som dermed har falt utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Kun virksomheter som har operativ virksomhet i Frogn kommune kan motta tilskudd.
 • Virksomheter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak som ellers oppfyller føringene for tildeling.
 • Konsern kan ikke søke om tilskudd – undervirksomheter som er operative i Frogn kan søke og de plikter selv å oppgi informasjon som bekrefter at de er innenfor kriteriene for bagatellmessig støtte.

 

Besvar følgende (i separate vedlegg, eller punktvis i ett vedlegg):

 • Alle søknader skal inneholde en kort skriftlig redegjørelse for hvordan smittevernstiltakene i Frogn har påvirket økonomien til bedriften i perioden det ønskes kompensasjon.

 • Støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte, og tildelingen tildeles i form av bagatellmessig støtte  – virksomheten må selv påse at de er innenfor regelverket og opplyse om tidligere mottatt beløp.
  • Søker må opplyse om hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.

 • Dokumentasjon som viser til faktiske kostnader det søkes kompensasjon for skal vedlegges. Bilag/kvitteringer må ikke vedlegges, men det skal kunne dokumenteres ved regnskap eller andre oppstillinger (Excel) og bilagene/kvitteringene skal kunne ettersendes raskt på forespørsel.

Det kan ikke søkes om:

 • Inntektstap
 • Midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlige avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

 

Hva kan det søkes om:
Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

• Uunngåelige faste kostnader
• Merkostnader som følge av smitteverntiltak
• Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Etter å ha opprettet søknad kan man lagre underveis, og redigere over tid, inntil søknaden er innsendt.

 

Ikke skriv sensitiv informasjon i søknaden. Søknaden vil offentliggjøres etter tildeling. Legg sensitiv informasjon i vedlegg.

 

Innsendte søknader som kommer inn etter fristen 21. mai blir ikke vurdert.

PRIORITERING AV SØKNADER
Søknadene behandles etter søknadsfristen.
Kun komplette søknader vil bli vurdert.
Virksomheter berørt av nedstenging mars og april 2021 vil bli prioritert

REGELVERK FOR BEHANDLING
Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis som «bagatellmessig støtte».

SØKNADSFRIST
Søknadsfristen er 21. mai 2021 kl. 24:00. Søknadene behandles av Frogn kommunes Formannskap i juni. 

UTBETALING AV TILSKUDDET
Tilskuddet utbetales i løpet av juni til kontonummeret som oppgis i kontaktopplysninger i søknaden.KONTAKTINFORMASJON

All e-post vil i henhold til arkivforskriften bli vurdert for arkivering og offentlig postliste.

Karianne.thomassen@frogn.kommune.no

Næringsrådgiver, Frogn kommune

Utlysningsbrev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-april-2021.pdf

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen