(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2021 - Kompensasjon til lokale virksomheter - Generell driftsstøtte

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 61/21 under møte 04.05.21, at 6 000 000 kroner av midlene skal utlyses som generell driftsstøtte til næringer som er særlig berørt av smittevernstiltak.

Dersom din virksomhet har betydelig omsetningssvikt som følge av nasjonale-, eller lokale smittevernstiltak, kan du nå søke om driftsstøtte til Tromsø kommunes næringsfond dersom søknaden oppfyller tildelingskriteriene.

Formannskapet i Tromsø kommune har vedtatt at 6 000 000 kroner skal disponeres i denne støtteordningen, hvor virksomheter kan søke om trinnvist tilskudd basert på omsetning fra 2019*. Dersom din virksomhet kan vise til omsetning på over 1 500 000, 5 000 000 eller 10 000 000 kroner i 2019, kan du søke om henholdsvis 30 000, 80 000, eller 200 000 kroner i lokal kompensasjonsordning.

Vurdering av søknader
For å være berettiget støtte fra denne ordningen må søknader tilfredsstille 7 tildelingskriterier:

 1. Bedriften må kunne dokumentere omsetningssvikt på minimum 20% fra 2019, og sannsynliggjøre at omsetningssvikt skyldes smitteverntiltak. *Det gjøres unntak for bedrifter som er etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen kan gjøre skjønnsmessig vurdering.
 2. Bedriften må ha hovedkontor i Tromsø kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
 3. Bedriften må ha fast ansatte, eller innleide ressurser tilsvarende minimum 2 årsverk.
 4. Bedriften må kunne dokumentere omsetning på minimum 1,5 millioner kroner for 2019. Det kan gjøres unntak fra kriteriet for bedrifter etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen vil gjøre skjønnsmessig vurdering.
 5. Søknader fra bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, vil ikke være søknadsberettiget.
 6. Søkende bedrift kan ikke ha uoppgjorte skatte- og avgiftskrav fra det offentlige. Forholdet må dokumenteres med skatteattest. Det gjøres unntak der hvor innvilget utsettelse på innbetalinger kan dokumenteres.
 7. Små virksomheter der ansatte eller innleide ressurser har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid vurderes ikke.
Det forventes at det kommer inn berettigede søknader utover tilgjengelige midler. Prioritering av innkomne søknader som tilfredsstiller tildelingskriterier skal da gjøres som en helhetsvurdering etter følgende prinsipper:
 • Hvorvidt bedriften er del av prioriterte næringer – servering, reiseliv, kulturbasert næring.
 • Hvor omfattende omsetningssvikten som følge av smitteverntiltak er.
 • Hvor mange årsverk bedriften har.
 • Hvorvidt bedriften tidligere har mottatt offentlig drifts- eller likviditetstilskudd.
Hvordan søke?
Søknader til ordning leveres elektronisk på Regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for utfyllende skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier – dette kan holdes så kort som mulig. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 10 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar. 

Hva må du ha klart? 
Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon: 
 1. Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten 
 2. Regnskap for 2019 og 2020 så langt dette er mulig. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen. 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette. Ved tvil kan kommunen be om tilleggsopplysninger utover etterspurt dokumentasjon.

Ved dokumentasjon av omsetningssvikt kan det være greit å legge ved et resultatregnskap for periode 3-12 for 2019 og 2020, ettersom de fleste virksomheter har drevet under normale forutsetninger de første månedene av 2020. Vurdering av omsetningssvikt gjøres før/etter koronasituasjonen inntraff.

Søknadsfrist
Frist for innsending av søknad er innen 21.05.21. Vi gjør oppmerksom på at det i denne omgang ikke tildeles etter først-til-mølla prinsippet. Det er dermed ikke nødvendig å forhaste seg med innsending av søknad.

Saksbehandling
Administrasjonen har i denne innretningen fullmakt til å gjøre tildelinger uten politiske vedtak. Saksbehandling og påfølgende utbetaling vil starte når søknadsfristen er utløpt.

Offentlighet
Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden, og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.
Regelverket for bagatellmessig støtte

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis som bagatellmessig støtte og omfattes derfor av regelverket for bagatellmessig støtte nedfelt i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte §2. Søker må selv påse at de følger reglene for bagatellmessig støtte, og kan derfor kun motta inntil €200?000 i offentlig støtte over en 3-årsperiode. Ved overtredelse av regelverket kan støtten kreves tilbakebetalt av Tromsø kommune. 

 

Les mer på www.tromso.kommune.no/naeringsfond 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen