(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale utviklingsmidlar - Reiseliv- overnatting-servering

Tilskot til næringslivet – Seljord kommune    

Kommunalt næringsfond – regionale utviklingsmidlar (KNF-RU) Covid-19  2021-Servering

Koronautbrotet har gitt store utfordringar for næringslivet. Seljord kommune lyser med dette ut midlar til serverings verksemder som har hatt stort omsetningsfall grunne koronapandemien.

Seljord kommune er i år tildelt kr. 507.000,-  som kommunalt næringsfond for utdeling til som kompensasjon for tapt omsetnad for verksemder innan Reiseliv -servering og overnatting. 

Kommunen har tidlegare løyvd til m.a. overnattingsverksemder kr 265.000,-.  

Det gjer at kr. 242.000,-  nå blir gjort søknadsberettiga for verksemder innan serveringsbransjen i Seljord.

Denne støtteordninga er ein del av kommunal- og krisepakken til Næringsdepartementet for 2021.

Tilskotsordninga er tenkt for å kompensere litt for stor omsetningsvikt lokale serveringsveksemder har hatt på grunn av pandemien  

 

Målgruppa for støtteordninga er lolkale serveringsveksemder i Seljord.

Formannskapet fastsette følgjande kriterium for kommunalt næringsfond/regionale utviklingsmidlar:

  1. Lokale verksemder som har store inntektstap, med særskilt fokus på verksemder som risikerer å måtte seie opp tilsette og kanskje avvikle verksemda grunna tapte inntekter.
  2. Verksemder som ikkje får god nok støtte frå andre ordningar.

 

Tilskotet frå denne støtteordninga er å sjå på som offentleg støtte, bagatelmessig støtte og vil bli gjeve i tråd med regelverket for denne.

Søkjar må av den grunnen oppgje nødvendig informasjon for å vere kvalifisert innanfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knytt til dette, kan svarast ut i søknadsskjema eller i vedlegg til søknaden.

Søknader må kunne gje svar på 

   1. Tapt omsetnad i høve til tidlegare år 

2. Om det er mogleg å drifte verksemda vidare 

Søknadsfrist er 1. juli 2021

Søknader skal leverast i www.regionalforvaltning.no.

Kontaktperson for ordninga:  Næringssjef  Asbjørn Storrusten, as@seljord.kommune.no, tlf 91796 785

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen