(Du er ikke pålogget) 
 

Indre Fosen - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Del 2

Indre Fosen kommune - Del 2 - Kompensasjon til lokale virksomheter 2021

Kort om ordningen

 • Dette er den andre runden i 2021 hvor Indre Fosen kommune skal fordele ekstra statlige koronamidler til lokale virksomheter som er rammet av koronapandemien eller smitteverntiltak mot denne
 • Det kan søkes kompensasjon for ekstraordinære kostnader påløpt mellom 1. januar og 31. mai 2021
 • Tildelingen skjer etter søknad i portalen www.regionalforvaltning.no
 • Søknadsfrist er fredag 25.juni 

Mål for ordningen er:

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter.

Kriterier for måloppnåelse har KMD definert slik:

På nasjonalt nivå vurderer departementet målet som oppnådd dersom likviditeten (i form av dekning av ekstrakostnader og tap) bedres for det lokale næringslivet. I den grad virksomhetene får dekket dokumenterte kostnader og tap, anser departementet målet som innfridd.

Se veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Veileder H-2496: Kompensasjonsrodning til lokale virksomheter

Hvem kan søke om midler?

 • Se «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, covid-19-forskriften», 27.03.2021, se § 16b om stenging av virksomheter.
  Lovdata - Forskrift om smitteverntiltak
 • Virksomhetene må være hovedarbeidsgiver for minst en ansatt (herunder enkeltpersonforetak hvor foretaket er hovedarbeidsgiver)
 • Virksomhetene må være lokalisert med adresse i Indre Fosen kommune
 • Virksomheter kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Dette betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter i Indre Fosen kommune eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i kommunen fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket. Unntaket er destinasjonsselskaper eller turistkontorer som fremmer turisme i deres respektive områder, og som eies av virksomheter innenfor kommunen, eller som har medlemmer innenfor kommunen.
 • Virksomheter som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, for eksempel kjedehotell eller treningssenter) utenfor Indre Fosen kommune vil kunne søke tilskudd dersom den ellers tilfredsstiller kriteriene.
 • Virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter pr. 31. desember 2019, må sørge for egenerklæring. Se bestemmelser i veilederen fra KMD.
 • Heleide kommunale selskaper kan ikke søke.

Hva kan det søkes om?

Økonomisk kompensasjon for dekke kostnader og tap som følge av nedstenging og følger av pandemien. Det kan bare søkes kompensasjon for tap i perioden 01.01. til 31.05.2021, og kostnadene er begrenset til:

 1. Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 2. Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 3. Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller andre årsaker som følge av pandemien. Ukurans kompenseres ikke.

Omsetningstap dekkes ikke. Her vises til nasjonale ordninger. Det forutsettes at virksomheten ikke er kompensert tidligere for samme tapet, eller blir kompensert via andre ordninger for det samme tapet. I så fall vil dette trekkes fra tildelingen.

Søknadsskjema

Søknad om midler gjøres ved å fylle ut elektronisk søknad via portalen www.regionalforvaltning.no

Søk opp "Indre Fosen" og velg "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter  - Del 2"

 

Hva må søknaden minimum inneholde?

 1. Foretakets navn, organisasjonsnummer, bankkonto og kontaktinfo
 2. Søknadsbeløp
 3. Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt
 4. Dokumentasjon av kostnader og tap (se krav til dokumentsjon under)

Krav til dokumentasjon:

Søknaden må minimum inneholde regnskap for perioden 01.01 til og med 31.05.2021, eller den måneden det søkes tap i. Hvis virksomheten ikke har fått avsluttet regnskapet for mai, og det søkes kompensasjon for tap også i mai, kan mai sannsynliggjøres med prognose.

Beskrivelse av tapet kan beskrives med utgangspunkt i regnskapet for perioden, og eller i tillegg med egen dokumentasjon av selve tapet. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon. Hvis søknaden mangler dokumentasjon etter minimumskravet, kan søknaden ikke godkjennes. Jmf. veilederen fra KMD.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er fredag 25.juni

 

Hvordan beregnes støtten?

Først vurderes søknadsgrunnlaget og dokumentasjonen. Manglende grunnlag eller dokumentasjon kan føre til en skjønnsmessig avkortning

Søknadsgrunnlaget vurderes innen tre kategoriene under, og tilskuddet fordeles på godkjent søknadsgrunnlag så langt midlene rekker.

 • uunngåelige faste kostnader
 • kostnader til smitteverntiltak
 • destruksjon av varelager

Søknadene blir vurdert ut fra ordningens formål og forhåndsdefinerte kriterier, for å fordele midlene best mulig i forhold til ulempene av pandemien.

Vær oppmerksom på at midlene som tildeles anses som offentlig støtte, og faller inn under regelverket for «bagatellmessig støtte». For å kunne motta midler fra kommunen, må virksomheten ikke motta mer enn 200 000 euro i støtte fra det offentlige de tre siste regnskapsårene. Det er virksomheten som har ansvar å følge opp totalbeløpet og holde seg innenfor rammen.

 

Hvem behandler søknadene?

Omstillingsprogrammet gjør vedtak i sakene, som blir lagt fram til politisk orientering.

 

Kontaktinformasjon

Torbjørn Dahle | torbjoern.dahle@indrefosen.kommune.no | 938 70 094

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen