(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune har, gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, blitt tildeltmidler til en ny runde med kommunale kompensasjonsmidler. Tildeling i denne runden er kr.1.144.000,-.

Øvre Eiker kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Kompensasjon kan gis for dokumenterte økte utgifter til smittevern, dekning av faste kostnader og/eller bortfall av omsetning med en øvre beløpsgrense på kr.100.000,- per bedrift. Endelig størrelse på tildelt kompensasjon til hver søker vil påvirkes av det totale antall søknader som kommer innen fristens utløp. Tidligere tildelinger i kompensasjonsordningen vil bli vektlagt i behandlingen.

Følgende bransjer prioriteres:

  • Handels- og servicevirksomhet
  • Reiselivsvirksomheter, herunder hoteller og andre overnattingssteder
  • Treningssentre
  • Kulturinstitusjoner
  • Serverings- og skjenkesteder
  • Lokale mediebedrifter

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp som vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

 

Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk og søknadsskjema ligger påwww.regionalforvaltning.no. Søker må etablere en bruker på nettstedet.

Det er til hensikt at søker ikke skal pålegges urimelig stor byråkratisk belastning i dette. Det er derfor lagt opp til et enkelt søknadsskjema ihht departementets bestemmelser.
Søker kan etter tilsagn er utsendt bli påkrevd etterkontroll og revisjonsrapport.

Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Dette innebærer at en aktør kan få inntil EUR 200.000,- i samlet støtte fra offentlig aktør over en periode på 3 regnskapsår. Det er søker selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette, og vi gjør oppmerksom på at søker - om så ikke er tilfelle – kan få krav om å tilbakebetale støtten. Kommunen er således ikke kontrollmyndighet på dette. Vi oppfordrer søkere som er i tvil om de har mottatt mer enn EUR 200 000,- i offentlig støtte i løpet av de siste tre regnskapsårene om å sette seg inn i reglene, og gjerne avklare dette med sin revisor om nødvendig.

Søknaden sendes inn på regionalforvaltning.no
Veiledning for innlogging og søknadsutfylling får du på portalen.

Frist: 06.08.2021.

Ved spørsmål kontakt:

Morten Lauvbu
Øvre Eiker kommune
morten.lauvbu@ovre-eiker.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen