(Du er ikke pålogget) 
 

Holmestrand kommune (runde 3) - Kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Holmestrand kommune har  blitt tildelt 1.863.000 kroner i runde tre med kommunal kompensasjonsordning fra Staten.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

I denne runden er det tapt omsetning pga koronatiltakene i perioden 1.3.21 - 1.7.21 som kompenseres. 

Regjeringen har tildelt støtte til kommunene basert på følgende kriterier: 750 millioner kroner fordeles til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører for 2. og 3. kvartal 2020, med de kvartalstall som totalt sett er mest fordelaktig for den enkelte kommune. Holmestrand kommune vil legge dette til grunn ved tildeling av midler. 

Det er kun bedrifter med adresse og virksomhet i Holmestrand kommune som kan søke på ordningen. Lag/foreninger kan ikke søke på denne ordningen. 

Søker kan etter tilsagn er utsendt bli påkrevd etterkontroll og revisjinsrapport. 

Kriterier

Følgende kriterier legges til grunn for ordningen: 

1. Redusert omsetning fra 1.3. 2021 til 1.7.2021 ift omsetning samme periode i 2020 og samme periode i 2019

2. Redusert omsetning i perioden ift budsjettert omsetning i perioden for de bedriftene som pga sen etablering har lav eller ingen omsetning i 2020 og 2019

b. Hvor mye Korona støtte bedriften allerede har mottatt

c. Antall ansatte

e. Det foreslås at kommunen maksimalt kompenserer et inntektsbortfall med inntil 100.000 kroner pr virksomhet

Søknad

Søkere må opplyse om følgende i regionalforvaltning.no som er søkesystemet departementet krever at vi bruker til utlysningen:

i. Omsetning 1.3.2021 – 1.7.2021

ii. Omsetning 1.3.2020 – 1.7.2020

iii, Omsetning 1.3.2019 - 1.7.2019

iii. For de som ikke hadde omsetning i 2020 og 2019: Budsjettert omsetning 1.3.2021 – 1.7.2021. Budsjettet skal verifiseres av regnskapsfører. 

iv. Antall ansatte (antall og årsverk) 1.7. 2019, 1.7. 2020 og 1.7.2021

v. Mottak av andre Covid-19 støttetiltak (beløp)

vi. Skatteattest - Skatteattest benyttes til å vurdere søkers økonomiske situasjon og om støtten kan antas å ha en positiv innvirkning på videre drift

vii. I hvilken grad støtten vil bidra til å sikre framtidig bærekraftig drift

viii. NB – alle omsetningstall oppgis netto (eks mva)

Utfylling av søknaden

Søknadsskjema for ordningen fylles ut i regionalforvaltning.no. Det er viktig at alle vedlegg er med. Vedlegg som viser omsetningen i de aktuelle periodene må være med som utskrift fra regnskapssystem. 

Økononomisk informasjon:
Søker skal oppgi omsetningen i periodene mars 2021 - juli 2021 og mars 2020-juli 2020 og mars 2019 - juli 2019

Beløpene oppgis i de to kolonnene i skjemaet der det står informasjon om økonomi

Omsetning for periodene  mars- juli i 2021 og 2020 og 2019 fylles ut der det står  "Beskrivelse kostnad/tap".

Obligatoriske vedlegg:

Alle søkere må legge ved en beskrivelse av:

1.Hvordan de er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak.

2. Hvordan vil dere bruke pengene dersom dere får tildelt midler og hvordan det vil påvirke nåværende og fremtidige arbeidsplasser.

3. Skatteattest datert juni eller juli 2021

4. Dersom man har utestående skatter og avgifter, men har fått avtale om utsettelse må denne avtalen legges ved.  De som ikke har slike restanser kan se bort fra dette vedlegget. 

5. Antall ansatte - spesifiseres med antall ansatte og antall årsverk

6. Utskrift fra regnskapssystemet som viser omsetningen i de aktuelle periodene. 

Behandling og Søkefrist

Søkefrist: 16.8.2021

Alle søknader sendes kommunen gjennom regionalforvaltning.no. 

Søknadene behandles så raskt som mulig. Tilskudd utbetales med 50% med en gang og resterende beløp etter at klagefrist på tre uker fra behandling er gått ut. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen