(Du er ikke pålogget) 
 

Saltdal kommune. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Juli 2021

Saltdal kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, juli 2021

Gjennom Stortingsvedtak 18.06.21 ble det vedtatt å bevilge nye midler til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak som følge av Covid 19. Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Med bakgrunn i Stortingsvedtaket vedtok Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) 25. juni en fordeling på 750 millioner av disse midlene til kommunene, av dette har Saltdal kommune fått tildelt kr. 619 000.

Tidligere i 2021 har KMD fordelt totalt 1,75 milliarder til samme ordning, av dette fikk Saltdal kommune tildelt samlet kr. 1 009 037. Søknadsrunde for disse midlene er gjennomført og alle midlene er bevilget og utbetalt.

Med dette annonseres en ny søknadsrunde knyttet til de nye kr. 619 000 som Saltdal kommune har fått tildelt til ordningen. Kriteriene for tildeling av midler fra denne andre runden er i stor grad det samme som for de midlene kommunene fikk tildelt tidligere i år.

 

Tildelingskriterier

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

 

Hvem kan søke

Kommersielle virksomheter/bedrifter med forretningsadresse i Saltdal kommune kan søke.

 

Eksempler på kostnader som kan kompenseres (listen er ikke utfyllende):

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
 • Tilskudd for omsetningssvikt kan som alternativ til kostnadsøkning, kompenseres. Tilskuddsordningen skal ikke kompensere investeringer, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

 

Bagatellmessig støtte:

Støtten gis under EØS statsstøtteregelverk om bagatellmessig støtte. Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder for slik støtte.

 

Søknad

Søknad om støtte skal gjøres i regionalforvaltning.no gjennom et eget søknadsskjema for denne ordningen («Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter»). I søknadsskjema inngår i hovedsak disse elementene:

 • Kontaktopplysninger, inkludert foretakets navn og organisasjonsnummer
 • Info om økonomi
  • Beskrivelse av ekstrakostnader/tap av inntekter
  • Søknadsbeløp
 • Mottatt offentlig støtte de tre siste år
 • Nødvendige vedlegg

Krav til vedlegg/dokumentasjon

 • Regnskap 2019 og 2020
 • Dokumenterte merkostnader/tap i 2021
 • Egen beskrivelse av bakgrunn for søknad
 • Søknader uten nødvendige vedlegg/dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

Saltdal kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i utgangspunktet vil være offentlig etter offentlighetsloven.

 

Søknadsfrist: 20. august 2021.

 

Behandling av søknader

Søknadene vil bli behandlet av Saltdal formannskap 7. september 2021 i en felles sak som omfatter alle søknader som er innkommet innen fristen. Alle midlene kommunen har fått tildelt vil bli bevilget i dette møtet (samlet kr. 619 000), dette med forbehold om tilstrekkelig antall innkomne søknader.

 

Spørsmål om søknad kan rettes til

For mer informasjon om ordningen vises til brev fra KMD datert 25.06.21, med følgende link:
https://www.regjeringen.no/contentassets/b36aedd2883d4926841fc8f590ec4bae/statsbudsjett-2021-tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonso1421472.pdf    

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen