(Du er ikke pålogget) 
 

Nord-Fron kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter del 3

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 situasjonen -runde 3

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Nord-Fron har nå kr. 290.000 igjen til fordeling. Søknadsfrist er 20. september 2021 Bedriftene kan søke kompensasjon for første halvår 2021. Det som kan kompenseres er tap som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstengning og utgifter til smittevern i perioden.

Hvem kan søke om midler?

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor nedenfornevnte prioriterte bransjer, virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.
Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.
Virksomheter som har søk tidligere på kompensasjonsordningen, men ikke fått støtte eller fått begrenset støtte, kan også søke på del 3.
Kun v
irksomheter som ikke allerede har fått tildelt støtte under del 3 kan søke.

Støtten gjelder for 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden januar – august 2021.

Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert:

 1. Servering og skjenking
 2. Reiseliv, turoperatører og overnatting
 3. Treningssentre og andre kommersielle fritidstilbud. Virksomheten må ha hatt en omsetning på mer enn 1 millioner kroner i 2019 eller 2020 for å kunne søke.
 4. Butikker som har måttet holde stengt i deler av 1. halvår 2021.
 5. Samarbeidsprosjekter med formål å fremme lokalt reiseliv. Prosjektbeskrivelse må legges ved søknaden.

I tillegg vil det bli åpnet for søknader fra virksomheter som ikke tidligere har mottatt støtte via kommunal kompensasjonsordning for følgende bransje:

6.     Private transportvirksomheter herunder taxiselskap og lokale turbussoperatører som kan vise til betydelig omsetningssvikt for perioden.

For alle overnevnte kategorier gjelder:

 • Tilskudd vil bli gitt som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregulativet
 • Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen
 • Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen
 • Bedrifter som har betalt ut utbytte til eiere i 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke
 • Eventuelle tilsagn vil bli justert i henhold til tidligere innvilget støtte
 • Vi ber om følgende vedlegg:
  • Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.
  • Halvårsregnskap 2021: som vedlegg eller som kommentar om utvikling og antatt resultat hvis regnskap ikke er ferdig.
  • Årsregnskap 2020.

Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen