(Du er ikke pålogget) 
 

Øksnes kommunal kompensasjonsordning - del 3

Kommunal kompensasjon til lokale virksomheter rammet av
pandemien – del 3 - til ny utlysning

Øksnes kommune skal fordele statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er

særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og avhjelpe lokale virksomheter

som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.


NY Søknadsfrist er mandag den 15. oktober 2021, kl. 24:00
Ordningen gjelder for perioden 01.07.2021 - 31.07.2021, eller 01.01.2021 – 30.06.2021.


Hvem kan søke om midler:

 • Alle lokale foretak registrert i Øksnes kommune som er særlig hardt rammet av
  lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og har operativ virksomhet i kommunen,
  kan søke.
 • Prioriterte bransjer er reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, sports og
  fritidsvirksomheter (ikke idrettslag), lokale tjenesteytende næringer og
  detaljhandel (utenom dagligvare). Også andre virksomheter, som av ulike grunner
  faller utenfor generelle kompensasjonsordninger, kan søke.


Alle søknader skal inneholde:

 • En kort skriftlig redegjørelse på hvordan pandemien og smittevernstiltakene i
  Øksnes kommune har påvirket økonomien til foretaket i perioden det ønskes
  kompensasjon for.
 • Har foretaket søkt andre kompensasjonsordninger i år og fått avslag, eller
  latt være å sende inn fordi virksomheten åpenbart falt utenfor ordningen?
 • Oversikt over eventuell mottatt bagatellmessig støtte for 2019, 2020 og 2021.
 • Utskrift av regnskap for 01.07.2021 - 31.07.2021 (eller 01.01.2021 – 30.06.2021)
  og samme periode i 2019 eller 2020 skal vedlegges.
 • Skatteattest ikke eldre enn 1 mnd. og uten restanser på skatter og avgifter. Ved
  restanser må det alternativt vises til inngått nedbetalingsavtale.

Tildelingen skjer på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Midler skal kompensere lokale foretaks vesentlige merkostnader eller tap av
  omsetning som følge av smitteverntiltak eller nedstengning, i perioden 01.07.21-
  31.07.21 (eller 01.01.2021 – 30.06.2021).
 • Omsetningssvikt beregnes ut fra omsetning samme periode 2019 eller 2020,
  alternativt opp mot budsjettert omsetning for nystartede virksomheter.
 • Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige
  kompensasjonsordningene vil bli prioritert.
 • Antall årsverk i den enkelte bedrift hensyntas i tildelingen. Foretak som ikke har
  ansatte, kan ikke motta kompensasjon. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak
  som ellers oppfyller kriteriene for tildeling.
 • Foretak som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring eller
  lignende, vil ikke motta støtte.


Grunnlag for utbetalinger:

 • Formannskapet avgjør søknadene. Søknadene blir behandlet ut fra vedtatte
  kriterier og en eventuell skjønnsmessig vurdering basert på den beskrivelsen av
  situasjonen søkeren gir i vedlegg.
 • Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket, og vil bli utbetalt som
  bagatellmessig støtte (bedriften må bekrefte at de ikke har mottatt mer enn 200
  000 Euro i støtte i løpet av de 3 siste regnskapsårene).
 • På generell basis er ordningen tillitsbasert, og det er en forventning om at
  søkerne oppgir riktige opplysninger. Øksnes kommune forbeholder seg retten til å
  innhente ytterligere opplysninger, eller kontrollere de oppgitte opplysningene mot
  godkjent regnskap i ettertid. Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt om det er
  gitt på feilaktig grunnlag.


Kontaktinformasjon
Spørsmål om ordningen kan rettes til Øksnes kommune:
Næringskonsulent Lisa Steen Evensen, mobil 41 69 43 57,
lisa.evensen@oksnes.kommune.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen