(Du er ikke pålogget) 
 

Frogn kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter runde 3 - notifisert ordning

Kompensasjonsordning Frogn kommune del tre - august 2021 

Denne utlysningen innebærer retningslinjer som følger notifisert ordning fra KMD. 

Frogn kommune har i runde tre av regjeringens krisepakke tre blitt tildelt 2 059 000 kroner for å kompensere lokalt næringsliv særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og også fungere som en ventilordning for å kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger. 
 

Perioden som dekkes i denne tredje runden er mai, juni og juli 2021. 

Tildelingene gjøres i tråd med føringer som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommunen har fastsatt. 

Tilskuddene utbetales så raskt som mulig etter behandling i Formannskapet i oktober. 

Etter vedtak offentliggjøres oversikt over tilskuddsmottakere. Prinsippet om meroffentlighet praktiseres i saksbehandlingen.   
 
VEILEDNING - LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMA – søknader må inneholde all dokumentasjon for å bli vurdert. Dette er viktig for at midlene ikke vil bli krevd tilbakebetalt senere. 

  

VILKÅR FOR Å SØKE: 

DOKUMENTASJON NEVNT I PUNKTENE UNDER SKAL VEDLEGGES 

Kun virksomheter som leverer komplett utfylt søknad, med dokumentasjon i vedlegg, vil bli vurdert i ordningen. Husk å lese «viktig info» inne i søknadsportalen. Virksomheter som ikke oppfyller søknadskriteriene under vil ikke bli vurdert. 

  

Disse kan søke om støtte: 
 

 • Virksomheter som kan vise til udekkede tapkostnader og/eller begrenset kapasitet som følge av smitteverntiltak i perioden fra mai 2021 t.o.m. juli 2021. 

 • Virksomheter med NACE koder (Registrert næringskode) i gruppene under: 55 (overnattingsvirksomhet), 56 (Serveringsvirksomhet) og 47 (Detaljhandel, unntatt for motorvogn) med unntak av dagligvarer. I tillegg 93.13 (treningssenter). 

 • Virksomheter (alle NACE koder) som kan dokumentere at de har søkt på og fått avslag på generelle kompensasjonsordninger, og som dermed har falt utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

 • Kun virksomheter som har operativ virksomhet i Frogn kommune og i perioden  fra mai 2021 t.o.m. juli 2021 kan motta tilskudd.

 •   

 • Virksomheter som ikke har ansatte, kan ikke motta tilskudd. Dette gjelder ikke enkeltpersonforetak som ellers oppfyller føringene for tildeling. 

 • Konsern kan ikke søke om tilskudd – undervirksomheter som er operative i Frogn kan søke og de plikter selv å oppgi informasjon som bekrefter at de er innenfor kriteriene for bagatellmessig støtte. 

  

Dersom din virksomhet faller innenfor kriteriene nevnt over kan du sende inn søknad. 

 

Krav til søknaden: (Besvar følgende i separate vedlegg, eller punktvis i ett vedlegg): 

 • Alle søknader skal inneholde en kort skriftlig redegjørelse / oppstilling av faste uunngåelige kostnader og/eller merkostnader som følge av smitteverntiltak. 
   
   

 • Støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte, og tildelingen tildeles i tråd med den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket  – virksomheten må selv påse at de er innenfor regelverket og opplyse om tidligere mottatt beløp. 

 • Søker må opplyse om hvilken annen offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. 
   
   

 • Dokumentasjon som viser til faktiske kostnader det søkes kompensasjon for skal vedlegges. Bilag/kvitteringer må ikke vedlegges, men det skal kunne dokumenteres ved regnskap eller andre oppstillinger (Excel) og bilagene/kvitteringene skal kunne ettersendes raskt på forespørsel. 

 

Det kan ikke søkes om: 

 • Inntektstap 

 • Midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlige avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien) 

  

Hva kan det søkes om: 
Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke faste uunngåelige kostnader og/eller merkostnader som følge av smitteverntiltak i perioden mai, juni og juli. 
 
 
Eksempel:  

Kostnader/tap

2021

2022

SUM

01, fasteuunngåeligekostnaderi perioden mai, juni og juli

x.xxx

 

x.xxx

02.merkostnadersom følge av smitteverntiltak i perioden

x.xxx

 

x.xxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter å ha opprettet søknad kan man lagre underveis, og redigere over tid, inntil søknaden er innsendt. 

  

Ikke skriv sensitiv informasjon i søknaden. Søknaden vil offentliggjøres etter tildeling. Legg sensitiv informasjon i vedlegg. 

  

Innsendte søknader som kommer inn etter fristen 30 september blir ikke vurdert. 

 

 

PRIORITERING AV SØKNADER 
Søknadene behandles etter søknadsfristen. 
Kun komplette søknader vil bli vurdert. 

 
 

REGELVERK FOR BEHANDLING 
Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis etter den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (Kap 553 post 68). 
 

  

 
 
SØKNADSFRIST 
Søknadsfristen er 30. september 2021 kl. 23:59. Søknadene behandles av Frogn kommunes Formannskap i oktober.  
 
UTBETALING AV TILSKUDDET 
Tilskuddet utbetales i løpet av oktober/november 2021 til kontonummeret som oppgis i kontaktopplysninger i søknaden. 

 
 
KONTAKTINFORMASJON 

All e-post vil i henhold til arkivforskriften bli vurdert for arkivering og offentlig postliste. 

Næringsrådgiver, Frogn kommune 

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen