(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere i Rogaland

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan få bruke sin kompetanse og sine kvalifikasjoner. Virksomheter i privat eller offentlig sektor vil ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram få styrket sitt mangfold i bedriften, og de vil få tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

 Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist.

 Søknadsskjema

Søknad sendes elektronisk til Rogaland fylkeskommune i www.regionalforvaltning.no

 Hvem kan søke om tilskudd?

 • Virksomheter/bedrifter og organisasjoner i offentlig og privat sektor
 • Kommuner
 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

 Hva kan det søkes støtte til?

Det gis støtte til mentor- og traineeordninger som tilrettelegger for at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet og får brukt sin kompetanse.

 Krav til søknaden

 • Søkers forutsetning/kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Hovedmål, delmål og forventet resultat skal komme tydelig frem
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Budsjett for prosjektet
 • Finansieringsplan
 • Søkers egenandel
 • Mentor- eller traineeordninger som får støtte skal være forankret i virksomhetens ledelse og være en del av plan- og strategiarbeidet
 • Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter eller andre kilder (hvilke).
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette

 Når får du svar på søknaden?

Inntil ti arbeidsdager fra mottatt søknad.

 Rapportering og utbetaling

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier, samt regnskapsrapportering. Dette utføres i regionalforvaltning og vil bli nærmere beskrevet i et tilskuddsbrev.

Innvilget tilskudd vil normalt utgjøre inntil 50% av tilskuddsgrunnlaget. 50 prosent av tilskuddet kan utbetales ved innvilget søknad etter anmodning. De resterende midlene utbetales etter godkjent sluttrapport.

Som egeninnsats godkjennes eget arbeid/egentid, utstyr, og/eller kontantbidrag. Egentid beregnes med en timesats på maks 700 kr per time. Arbeidstimer må dokumenteres med timelister.

Retningslinjer for ordningen finner du på Næringsutvikling - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

 

Kontaktperson

Kristin Talgø Lund

Rådgiver

kristin.talgo.lund@rogfk.no

456 61 121

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen