(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2021 - Kompensasjon til lokale virksomheter - runde 3 - Ventilordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Enkelte bedrifter har ikke vært berettiget nasjonale eller lokale kompensasjonsmidler så langt i pandemien. Hovedårsaken til dette er manglende grunnlag for å dokumentere hva slags økonomiske konsekvenser koronapandemien har hatt sammenlignet med et normalår. Dette gjelder gjerne bedrifter som har startet opp i løpet av- eller etter 2019, og dermed ikke har et fullstendig regnskapsår å sammenligne med, før koronasituasjonen inntraff.

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 132/21 under møte 07.09.21, at 2 500 000 kroner skal utlyses i en egen ordning for de virksomheter som har falt helt- eller delvis i mellom offentlige tilskuddsordninger. Hver enkelt bedrift kan søke om et flatt støttebeløp på 250 000 kroner i denne ordningen så langt midlene rekker.


Vurdering

For å være berettiget tilskudd fra ventilordningen må søknader tilfredsstille følgende 8 tildelingskriterier:

 1. Støtten skal prioriteres til virksomheter som ikke har vært berettiget lokale eller nasjonale kompensasjonsordninger, på grunn av ufullstendig dokumentasjonsgrunnlag med hensyn til tildelingskriterier.
 2. Bedriften må kunne dokumentere klare likviditetsmessige utfordringer med risiko for avviklet drift. Støtten vil bli behovsprøvd.
 3. Bedriften må ha hovedkontor i Tromsø kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
 4. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 2 årsverk. Ved spesielle situasjoner kan det gjøres skjønnsmessig vurdering.
 5. Bedriften må kunne sannsynliggjøre at den ville hatt en omsetning på over 1,5 millioner kroner i et normalt regnskapsår.
 6. Søknadsberettigede bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker vil ikke være søknadsberettiget.
 7. Berettigede søkere kan ikke ha uoppgjorte skatte-, eller avgiftskrav fra det offentlige. Forholdet må dokumenteres med skatteattest. Det gjøres unntak der hvor innvilget utsettelse på innbetalinger kan dokumenteres.
 8. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert.

Dersom det kommer inn berettigede søknader utover tilgjengelig midler i ordningen, vil administrasjonen gjøre en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt foretaks behov, og prioritere tilskuddene deretter.

Hvordan søke?

Søknader til ordningen leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier. Dersom man allikevel ønsker å kommentere egen dokumentasjon, kan dette lastes opp som et eget vedlegg. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 5 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar. 

Hva må du ha klart?

Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon: 

 • Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten, og eventuelt dokumentasjon på utsatt skatt/mva innbetalinger. 
 • Regnskap for 2019 og 2020 så langt dette er mulig. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen. 
 • Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller de 8 tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette. Tromsø kommune kan kreve tilbakebetalt hele, eller deler av tilskuddet dersom det er gitt feilaktige opplysninger.

Søknadsfrist

Frist for innsending av søknad er innen 23.09.21.


Saksbehandling

Saksbehandling og tildeling av tilskudd vil gjøres av administrasjonen i Tromsø kommune. Behandling og utbetaling vil skje fortløpende etter fristens utløp, så langt midlene i denne ordningen rekker.


Offentlighet

 Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 


Regelverk om offentlig tilskudd

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den Nasjonalt notifiserte ordningen (DNNO) – altså ikke bagatellmessig støtte som tidligere. For de fleste søkere trenger man ikke å foreta seg noe med hensyn til støtteregelverket. Dersom bedriften har mottatt støtte som overskrider €1 800 000, vil man ikke kunne motta mer tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som gis over DNNO.


Kontakt

For kontakt eller mer info, se www.tromso.kommune.no/naering

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen