(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2021 - Tilskudd til fellestiltak for kultur- og reiselivsnæring

Opprett ny søknad på støtteordning

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 132/21 under møte 07.09.21, at 1 710 000 kroner skal utlyses i en søknadsbasert ordning hvor formålet er å legge til rette for fellestiltak innen kultur- og reiselivsnæring som kan bidra til å skape økt økonomisk aktivitet, samt tiltrekke besøkende til Tromsø kommune.

 Tilskudd skal gis som støtte til prosjekter som er i tråd med formålet til denne ordningen. Det er ingen øvre grense for hvor stort tilskudd det kan søkes etter, men tildelinger gjøres så langt midlene rekker.

 Prosjekter som gis tilskudd skal ikke være direkte økonomisk innbringende for tilskuddsmottaker/prosjekteier. Prosjektene som mottar tilskuddet må iverksettes i løpet av 2021 og størsteparten av effekten av prosjektene må være synlige i løpet av 2021. Tilskuddet gis over den Nasjonalt notifiserte ordningen (DNNO).

 I saksbehandlingen vil det vektlegges i hvor stor grad prosjektet antas å komme flest mulig lokale virksomheter til gode.

Hvordan søke?

Søknader til ordningen leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for skriftlig redegjørelse for at man tilfredsstiller tildelingskriterier. Dersom man allikevel ønsker å kommentere egen dokumentasjon, kan dette lastes opp som et eget vedlegg. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 5 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar. 

Hva må du ha klart?

Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon: 

  • Prosjektbeskrivelse
  • Kostnadsplan
  • Finansieringsplan

Søknadsfrist

Frist for innsending av søknad er innen 23.09.21.

Saksbehandling

Saksbehandling og tildeling av tilskudd vil gjøres av administrasjonen i Tromsø kommune. Behandling og utbetaling vil skje fortløpende etter fristens utløp, så langt midlene i denne ordningen rekker.

Offentlighet

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

Regelverk om offentlig tilskudd
Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den Nasjonalt notifiserte ordningen (DNNO) – altså ikke bagatellmessig støtte som tidligere. For de fleste søkere trenger man ikke å foreta seg noe med hensyn til støtteregelverket. Dersom bedriften har mottatt støtte som overskrider €1 800 000, vil man ikke kunne motta mer tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som gis over DNNO.

Kontakt

For kontakt eller mer info, se www.tromso.kommune.no/naering

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen