(Du er ikke pålogget) 
 

KulturArvOpplevelser Viken høst 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken høst 2021

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune.  

Slik søker du

Søknad leveres i regionalforvaltning.no. Søknadsfrist er 22. oktober 2021.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Prosjektet skal utvikle opplevelser basert på kultur- og naturarven, lokale ressurser og råvarer, som bidrar til verdiskaping i bred forstand. Det betyr at i tillegg til det økonomiske, skal prosjektet ha positiv effekt på områder som forvaltning av kultur- og naturarven, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, økt kunnskap eller kompetanse, mv. 

Det kan søkes om prosjektmidler til forprosjekt eller hovedprosjekt.

Forprosjekt: Et forprosjekt skal ha definerte mål. Dette kan være å sette sammen ressursgrunnlag, sjekke ut markedspotensial, teste opplevelseskonsepter, søke samarbeidspartner og utforske mulige markedskanaler. Et forprosjekt skal berede grunnen for et hovedprosjekt, og anses som en avklarende fase. Det handler i stor grad om å lage skisser til konsepter, verifisere om de kan være salgbare i et marked og søke relevante samarbeidskonstellasjoner.

Hovedprosjekt: Et hovedprosjekt skal ha konkrete mål, synlig ressursgrunnlag, klare samarbeidspartnere, en tydelig plan på hvordan mål skal nås, og hvilken effekt prosjektet skal ha. Et hovedprosjekt har markedspotensial, samarbeidspartnere, produkt og konsept godt synlig i sin søknad. I en søknad skal aktuelle markedskanaler/salgskanaler synliggjøres.

Det er en forutsetning at søknaden/prosjektet kan vise til koblinger mellom prosjektets tema og FNs 17 bærekraftmål. Vi imøteser gjerne prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet, men det er ikke et krav. 

Hvem kan søke om midler?

Kommuner, regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap i Viken kan søke om midler. Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar. Samarbeid mellom aktører fra ulike sektorer og/eller geografisk samarbeid over kommuner og regioner er en fordel, men ikke et krav. 

Vilkår for støtte

 • Det kan tildeles normalt maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene.
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres. Arbeidstimer skal dokumenteres i regnskap hos søker. Timesats er 1 ‰ av brutto årslønn, begrenset oppad til 900 kr pr. time og maksimalt 1850 timer pr. år.
 • Rådgivning/veiledning til bedrifter (og andre aktører) kan inngå som del av prosjektet og støtteverdige kostnader.
 • Fysiske investeringer støttes ikke.
 • Det gis ikke støtte til drift, markedsundersøkelser, utvikling av markedskanaler, nettsteder, salgsportaler, apper, mv.
 • I utgangspunktet tildeles støtte for ett år om gangen, men det kan forekomme individuelle vurderinger.
 • Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte.
 • Prosjektet skal være fullfinansiert.
Krav til søknaden
 • Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no.
 • Dokumentasjon av at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler) må legges ved søknaden, og kan ikke ettersendes.
 • Det må være tydelige mål for prosjektet og prosjektets effekter må beskrives tydelig.
 • Eventuell prosjektorganisering angis med prosjekteier og prosjektleder.
 • Det skal foreligge plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter.
 • Aktiviteter må beskrives og kobles til postene kostnadsplanen (aktivitetsbasert budsjett).
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet. Beregning av egeninnsats må spesifiseres med timesats og timeantall.

Statsstøtteregelverket

Midler som bevilges er tilskudd som i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, gis som bagatellmessig støtte, som vil si at støtten ikke kan overstige tilsvarende 200 000 EUR for hver støttemottaker/juridisk enhet i en løpende treårsperiode.

Kontakt

For spørsmål, kontakt Viken fylkeskommune v/næringsrådgiver Knut Fossgard, tlf. 918 417 99, epost: knutfo@viken.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen