(Du er ikke pålogget) 
 

Midtre Gauldal kommune - Lokal kompensasjonsordning del 3 - driftsulemper pandemi

 

Midtre Gauldal kommune - Nasjonalt notifisert ordning - del 3


25. juni 2021 mottok Midtre Gauldal kommune brev fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet - KMD - om at vår kommune som tredje tildeling fikk kroner 566 000, - for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Pengene skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

I forrige runde (del 1 og 2, fra februar og april 2021) skjedde vår utlysning midt i et større lokalt smitteutbrudd (13. april 2021) og kommunen valgte derfor å utvide stønadsperioden til også å gjelde til og med 31. mai 2021.

Stønadsperioden for denne utlysningen gjelder derfor for perioden 1. juni 2021 - 30. september 2021.

De bedriftene som mener seg søknadsberettiget må laste opp vedlegg som viser hvilke tap og driftsulemper de har hatt i denne perioden som følge av lokale (og nasjonale) krav og restriksjoner som følge av den pågående pandemien.

 • Støtteordningen har søknadsfrist 10. oktober 2021 ved midnatt
 • Søknader med vedlegg må sendes inn via Regionalforvaltning.no innen søknadsfristen

Vær spesielt oppmerksom på at Midtre Gauldal kommune tilhører sone 1a for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (10,6%) inntil beløp på kroner 500 000, - per år.
Dette inngår i offentlig støtte til bedriften og beløpene (for regnskapsårene 2019, 2020 og 2021) skal fremgå av egenerklæringen.

For foretak som har mange ansatte og store lønnskostnader, kan det bety at bagatellstøttetaket er nær uttømt (grensen over tre år er 200 000 Euro, se under). Autorisert regnskapsfører/revisor må også attestere på dette forholdet i vedlegget som viser hvilke tap og driftsulemper foretaket søker lokal kompensasjon for.

For støtteordningen gjelder:

1. Kompensasjonsordningen av 25. juni gir kroner 566 000, - til fordeling blant de søknadsberettigete i Midtre Gauldal kommune.

2. Følgende retningslinjer er styrende for tildeling ved lokal kompensasjonsordning fra statsbudsjettet kap 553 post 68N (notifisert ordning) til lokale virksomheter i Midtre Gauldal kommune:

 • Bedriften må legge inn all dokumentasjon i Regionalforvaltning.no, jfr. krav fra KMD.
 • Alle opplysninger/vedlegg må bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor.
 • Bedriften må ha operativ virksomhet og forretningsadresse i Midtre Gauldal kommune.
 • Bedriften må ha fast ansatte. Enkeltpersonforetak hvor minimum en ansatt har jobben som sin hovedinntektskilde kan søke.
 • Bedriften må ha levert inn regnskap for 2020.
 • Bedriften må ha positiv egenkapital per 31.12.2020, eventuelt må bedriften dokumentere ved referat fra styremøte eller revisor/regnskapsbyrå at det foreligger en realistisk plan for å gjenopprette positiv egenkapital.
 • Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
 • Bedriften må ha et omsetningstap på minimum 20% i perioden 1. januar til 1. oktober 2021 sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Kompensasjonsmidler for regnskapsåret 2021 skal inngå i omsetningstallet for 2021.
 • Bedriften må beskrive kort (ca en halv A4 side) hvordan covid-pandemien har ført til redusert omsetning.
 • Iht. krav fra KMD må bedriften oppgi om de lokale virksomhetene er del av et større konsern. I tilfelle må bedriften også oppgi samlet støtte til hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt kompensasjon.
 • Bedriften må oppgi alle tilskudd fra det offentlige som bedriften har mottatt i regnskapsåret 2019, 2020 og 2021 og hvordan midlene er hjemlet. Dette fordi KMD gir kommunene ansvar for at ingen bedrifter skal motta mer enn såkalt «bagatellmessig støtte» på 200.000 Euro innenfor en treårs periode. Beløp over denne grensen anses å være konkurransevridende innenfor EU, og det må notifiseres til ESA og behandles særskilt. Støtte fra Innovasjon Norge og SkatteFUNN er som hovedregel ikke hjemlet som bagatellmessig støtte, kompensasjonsmidler er vanligvis hjemlet som bagatellmessig støtte. De fleste bedrifter i Midtre Gauldal kommune anses å ikke komme opp i dette beløpet.
 • Midtre Gauldal kommune kan ikke behandle bedrifter som vil overstige betaling fra det offentlige på mer enn 200.000 Euro. Disse bedriftene kan derfor ikke søke på denne utlysningen, da det er nødvendig med en forhåndsnotifisering til ESA og bedriften ikke kan søke i vanlig søknadsskjema. Denne søknadsprosessen må håndteres særskilt, noe kommunen ikke kan se er mulig innenfor den tildelingen som foreligger (del 3).

3. Søknadsfrist

Innen midnatt 10. oktober 2021.

4. Beregning av tilskudd.

Antall bedrifter som kan motta tilskudd og deres samlede rapporterte omsetningstap, fastlegges.  Ut fra tilgjengelig ramme beregnes hvor stor prosentvis andel av tapet som kan dekkes. Hver enkelt bedrift får med andre ord dekket en forholdsmessig lik andel av sitt tap.

5. Midtre Gauldal formannskap behandler søknadene i eget møte 21. oktober 2021.  Alle søkere vil motta skriftlig svar på søknaden via Altinn.

6.  Midtre Gauldal formannskap er klageinstans. Klagefrist er 14 dager fra dato hvor tildelingsbrev/avslag er sendt.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen