(Du er ikke pålogget) 
 

Karlsøy kommune - Kommunal kompensasjonsordning (covid-19) - del 4

Opprett ny søknad på støtteordning

Karlsøy kommune - Kommunal kompensasjonsordning (covid-19) - del 4

BAKGRUNN:

Karlsøy kommune har fått tildelt kr. 686 000 til kommunal kompensasjonsordning, (4. tildeling) til lokale virksomheter.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer.

Midlene tildeles med henvisning fra KMD til Prop. 195 S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 18. juni 2021 Innst. 600 S (2020-2021).

 

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER:

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land både utenfor og innenfor EØS, og derfor fremdeles rammet av pandemien.

Tildelingen til den enkelte kommune er gjort med bakgrunn i antall ansatte innen overnatting, reisearrangører, turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.

På bakgrunn av dette legger Karlsøy kommune følgende prioritering til grunn for tildelingen:

  •          Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
  •          Destinasjonsselskap og felles reiselivstiltak

Tilskuddet rettes derfor inn slik ved eventuell tildeling:

  • Kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av pandemirealterte utfordringer, smitteverntiltak og nedstenging, hvor grunnlaget for vurderingen er inntektsbortfall i perioden mars 2020 – oktober 2021 samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse. 

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

 

BEREGNING AV STØTTE:

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling

Støtten gjelder for 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden januar – november  2021.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Regnskap 2019 og 2020
  • Regnskap så langt i år fra regnskapsfører
  • Bekreftelse/redegjørelse fra revisor eller regnskapsfører ift bortfall av inntekter som følge av Covid-19.
  • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsetter i normalår (2019) og i 2021.

KOMMUNAL BEHANDLING:

Søknadsfrist: 18.11.2021

Søknad sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no.            

Søknader saksbehandles av kommunedirektørens stab v/næringsutvikler. Kommunedirektøren gir innstilling til formannskapet i Karlsøy kommune, som fatter vedtak i saken 24.november.

Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no. Støttemottakere får utbetalt beløpet innen tre uker etter vedtak.

Karlsøy kommune gjør oppmerksom på at i utgangspunktet vil opplysninger som gis i søknaden være offentlige etter offentlighetsloven.

Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og eventuelt krav om tilbakebetaling. 

 

STATSSTØTTEREGELVERKET:

Nytt ved denne søknadsrunden er at den skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.

Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte, uansett tilskuddsgiver, må oppgi all støtte de tre siste år fra søknadsdato.

 

 

   

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen