(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning del 4 - Notifisert ordning

Kommunal kompensasjonsordning for Øksnes – del 4
Øksnes kommune har fått tildelt kr. 1.970.000 som kommunal
kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Tildelingen til den enkelte kommune
er gjort med bakgrunn i antall ansatte innen overnatting, reisearrangører,
turbiltransport, servering og drosjenæringen. Tilskudd skal derfor bidra til å
opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av
turisme.

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe
situasjonen for lokale virksomheter i næringene, som er særlig hardt rammet av
lokale eller nasjonale smitteverntiltak, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd.
Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av
smitteverntiltak og nedstenging, hvor grunnlaget for vurderingen er inntektsbortfall
(omsetningssvikt) i perioden mars 2020 – oktober 2021, samt andre kostnader i
forbindelse med pandemien. Søknadsfrist: 22. november kl. 24.00.

NB: Ny utsatt frist 30.11.2021

Hvordan søke?
Søknader skal leveres gjennom www.regionalforvaltning.no. Nytt ved denne
søknadsrunden er bruk av den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav
fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen
EU.

Hvem kan søke om midler?
Følgende næringer vil bli prioritert:
- Overnattingsvirksomhet
- Serveringsvirksomhet
- Reisearrangører
- Drosjebiltransport
- Turbiltransport
Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den
lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning. Bare bedrifter med
adresse og virksomhet i Øksnes kommune, kan få støtte. Virksomheten må ha minst
en ansatt.

- Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref.
gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Hva skal søknaden inneholde?
- Beskrivelse av hvordan foretaket er rammet av pandemien. Bekreftelse på
eierforhold; er virksomheten en del av et større konsern? (Redegjørelse
sendes som vedlegg til søknaden).
- Omsetningssvikt, og merkostnader som følge av smitteverntiltak og
nedstengning m.m. kan legges inn som søknadsbeløp som ønskes
kompensert for gjennom ordningen.
- Komplett regnskap for 2019 og 2020 vedlegges.
- Skatteattest (ikke eldre enn 1 mnd. og uten restanser)
- Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt
de 3 siste år fra søknadsdato, og hvilken ordning slik støtte er hjemlet i
(eksempelvis fra kommunen, Innovasjon Norge, Stat eller Fylke de tre siste år
fra søknadsdato).

Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn, og eventuelt
krav om tilbakebetaling.

Hvordan behandles søknadene?
Søknader behandles etter søknadsfristens utløp, - det blir ikke gitt fortløpende
tildelinger.

Administrasjonen saksbehandler søknadene, og legger frem sitt forslag til fordeling
for en mindre gruppe valgt av Formannskapet. Støtten beregnes skjønnsmessig ut
fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader, antall ansatte, støtte fra
andre kompensasjonsordninger og tilgjengelige midler til fordeling.

Regelverk
- Departementets tildelingsbrev med forutsetninger, krav og plikter vil være
grunnlag for saksbehandlingen.
- Veileder – H-2496 (se regjeringen.no – KMD).
- Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel
om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.
- Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter
offentlighetsloven.

Kontakt
For spørsmål - kontakt Lisa Steen Evensen, mobil 416 94 357 eller på
mail lisa.evensen@oksnes.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen