(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning tildelingsrunde 4

Opprett ny søknad på støtteordning


NY PUBLISERINGSTEKST--

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter (tildelingsrunde 4) – Askøy kommune


Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) følger opp budsjettvedtaket fra Stortinget 18. juni 2021, Innst. 600 S (2020-2021), og tildeler midler fra den gjenværende rammen, over kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd.
Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av covid-19 pandemien ved at virksomhetene får dekket dokumenterte merkostnader/tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstenging og tapt omsetning.

Askøy kommune har fått tildelt kr. 2.051.000,-. Midlene må være fordelt innen 31.12.2021.


Følgende næringer vil bli prioritert:

- Reiseliv
- Kulturarrangement og aktører
- Servering
- Overnattingsvirksomhet
- Turbiltransport
- Drosjebiltransport


Hvordan skal en søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske  forvaltningsportal,
regionalforvaltning.no.

Søker skal oppgi

  • Kontaktopplysninger og opplysninger om virksomheten.
  • Opplysning om tap eller ekstrakostnader som følge av smitteverntiltak.
  • Opplysning om annen støtte i forbindelse med Covid-19

Dokumentasjon.

Økonomisk tap skal dokumenteres med erklæring fra revisor eller regnskapskontor. Erklæringen skal bekrefte oppgitt tap i søknad, etter at tidligere offentlige tilskudd er trukket fra. Erklæringen skal vedlegges søknaden.

For små kulturaktører med søknader på under kr. 20.000,- kan utfyllende egenerklæring være dokumentasjon.


Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • Om virksomheten tilhører en prioritert bransje som har blitt særlig hard rammet av smitteverntiltak.
  • I hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

Kompensasjonens størrelse

Samlet tilskudd fra kompensasjonsordningen vil som hovedregel ikke overstige 50 prosent av oppgitt tap/ekstra kostnader, og ikke overstige kr. 500.000,-.


Søknadsfrist.

Søknadsfrist er 03.12.2021.

Askøy kommune vil fordele tilskuddet fortløpende til det ikke er midler igjen.


Kontaktperson: Seniorrådgiver Ove Vonheim    Tlf: 970 51 723 
E-post: ove.vonheim@askoy.kommune.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen