(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Viken

Arrangører av festivaler kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak.

Formål med tilskuddsordningen til festivaler

Viken fylkeskommune gir støtte til gjennomføring av festivaler. Formålet med ordningen er å støtte og stimulere til festivalutvikling i Viken ved å legge til rette for et mangfold av gode festivaler med et høyt kunstnerisk nivå. Tematikk, arbeidsmetode, programmering og innhold skal invitere til deltagelse i og utvikling av festivalfeltet.

Det legges vekt på strategier for publikumsutvikling og inkludering av nye publikumsgrupper.
Videre legges det også vekt på internasjonalt kultursamarbeid og utvikling av kulturnæringer knyttet til festivalene.

Festivaltiltakene skal bidra til at Viken når målene med særlig vekt på satsingsområdene knyttet til et inkluderende kulturliv, grønne festivaler og utvikling av kulturnæringer.

Tilskuddsmuligheter til festivaler i Viken

I 2023 vil det kun tildeles ettårig støtte til festivaler i Viken. 

 

Hvem kan få tilskudd

Arrangører av festivaler kan søke om tilskudd, og festivalen må vare i minst to dager. 

Det forutsettes at festivalen også har tilskudd fra enten Kulturrådet, egen kommune eller andre private aktører. Som en andel av kommunal finansiering kan det legges inn kostnadskrevende oppgaver som tilrettelegging av arena, teknisk bistand, infrastruktur og assistanse i gjennomføring av festivalen.

Følgende informasjon skal lastes opp som vedlegg i søknaden:

  • Utfyllende budsjett 
  • Utfyllende prosjektbeskrivelse

I søknaden skal festivalen beskrive egne formål og egen rolle i kunst- og kulturlivet. Søker må beskrive hvordan festivalen arbeider med inkludering og kulturelt mangfold, publikumsutviklingsstrategier, festivalens grønne profil og festivalen som kulturnæring.  

Alle som får tilskudd må levere årlige rapporter med revidert regnskap og beskrivelse av aktivitet.

Tildelingskriterier

  • Det kan søkes om både generelle festivaltilskudd og om støtte til spesifikke tiltak innenfor en etablert eller planlagt festival. Det vil legges vekt på festivalens kunstneriske kvalitet, og Viken fylkeskommune imøteser gjerne tverrestetiske satsinger. Videre er fylkeskommunen opptatt av å stimulere til innovative tiltak og regionale samarbeid. 
  • Det gis ettårig, treårig eller flerårig støtte. Det gis ikke tilskudd til festivaltiltak som er gjennomført på søknadstidspunktet. Festivalen bør ha egenart enten i form av kunstnerisk profil eller formidlingsmetoder.
  • Viken fylkeskommune vil prioritere festivaler som gjennom sin tematikk eller arbeidsmetode utforsker og har fokus på involvering, deltakelse og medvirkning. Det legges særlig vekt på kulturelt mangfold og inkludering, festivalens grønne profil og arbeid med strategier for publikumsutvikling.

Øvrige kriterier

  1. Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte skal være tilgjengelige for alle.
  2. Alle søknader må inneholde en beskrivelse av festivalen og/eller det spesifikke tiltaket det søkes om støtte til, samt et budsjett og en finansieringsplan.
  3. Det kan til Viken fylkeskommune søkes om inntil 50 prosent av de totale kostnadene.
  4. Det forutsettes at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes fylkeskommunal støtte.
  5. Festivaler som mottar fylkeskommunal støtte må ha en tydelig regional profil, og må kunne sies å ha attraktivitet utenfor sitt eget nærområde.  

Rapportering

Du må dokumentere at midlene er benyttet til de tiltak det er søkt om støtte til. Du må dokumentere tiltaket med bekreftet regnskap. 

Viken fylkeskommune og fylkesrevisjonen har rett til innsyn i all relevant dokumentasjon.

Rapport sendes til Viken fylkeskommune på e-post: post@viken.no, eventuelt Postboks 220, 702 Sarpsborg.

Merk forsendelsen med «Saksnummer fra vedtaket – Tilskudd til festivaler og festivaltiltak i Viken».

Synliggjøring

Mottakere av stimuleringsmidler skal i alt relevant kommunikasjonsmateriell synliggjøre å ha mottatt midler fra Viken fylkeskommune. Fylkeskommunens logo kan benyttes til dette formålet.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen