(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til innovativt arbeid med jordhelse og karbonbinding i jord og skog

Formålet med støtteordningen er forbedret jordhelsetilstand samt økt karbonbinding i jord og skog for en mer lønnsom og bærekraftig næring.

Formålet og støtteordningen følger av vedtatt “Landbruksstrategi 2021 –2030 for Viken fylkeskommune”. Viken fylkeskommune har avsatt inntil 2 millioner kroner innenfor eget budsjett til ordningen. 

Søknadsfrist: 10. februar 2022 (kl. 23.59).

 

Formålet oppnås gjennom samarbeidsprosjekter innen jordhelse og karbonbinding som bidrar til: 

 • Å styrke anvendt forskning og utprøving innen jordhelse og karbonbinding
 • Å heve aktuell kompetanse og forbedre agronomisk praksis i Viken
 • Utvikling av muliggjørende teknologier som får større lønnsomhet og bærekraft ut av bedret jordhelsetilstand, eksempelvis gjennom regenerativt jordbruk eller bruk av biokull
 • Utvikling av muliggjørende teknologier som får større lønnsomhet og bærekraft ut av økt karbonbinding i jordbruket og skogbruket

 

Hvem kan søke?

Prosjektet skal gjennomføres av flere aktører i samarbeid:

 • Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
 • Bedriftsnettverk
 • Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til utlysningens formål.

Søker må være en juridisk enhet. Enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter, men ikke stå som søker, med unntak for tilfeller der en bedrift søker på vegne av et nettverk. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Viken. Søkere utenfor Viken har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot virksomheter i Viken eller foregår i Viken.

 

Tildelingskriterier:

I vurdering av søknadene vektlegges det hvordan prosjektet oppfyller følgende tildelingskriterier:

 • Søknader må ha både et næringsutviklingsaspekt og et aspekt innen bærekraft og klimavennlighet.
 • Prosjektet må ha konkrete og målbare delmål og resultater i prosjektet
 • Søknaden må ha realistisk prosjektplan og aktivitetsbasert budsjett
 • Tilskuddet må ha en utløsende effekt
 • Prosjektet må være forankret hos samarbeidspartnere gjennom samarbeidsavtaler. Samarbeidspartnernes bidrag i prosjektet må synliggjøres i aktiviteter og finansiering
 • Overføringsverdi og hvordan erfaringer fra prosjektet deles

 

Om tilskuddet:

Det kan innvilges tilskudd på inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Utbetalt tilskudd kan bli redusert ved lavere kostnad enn budsjettert.

Fylkeskommunen prioriterer hvilke av de kvalifiserte søknadene som får støtte, setter vilkår for bruk av tilskuddet og frister for gjennomføring og rapportering. Søknader som ikke oppfyller de krav som framgår av utlysningen kan bli avvist. Det gis ikke støtte til fysiske investeringer eller driftsaktiviteter.

 

Hvordan søke?

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no

Se også 10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling.

Det er mulighet for søkere til å ta kontakt før søknadsfrist for veiledning i forbindelse med søknaden. Det foretas ingen dialog med søkerne i søknadsvurderingsfasen.

 

Kontaktpersoner

Torstein Maugesten; torsteinm@viken.no

Bjørn Horten; bjornhor@viken.no

Camilla Winterseth; camillawi@viken.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen