(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til innovativt arbeid med jordhelse og karbonbinding i jord og skog

Tilskudd til innovativt arbeid med jordhelse og karbonbinding i jord og skog

Formålet med støtteordningen er forbedret jordhelsetilstand og økt karbonbinding i jord og skog for en mer lønnsom og bærekraftig næring. Søknadsfristen er 15. februar 2023 (kl. 23.59).

Formålet og støtteordningen følger av vedtatt “Landbruksstrategi 2021 –2030 for Viken fylkeskommune”. Viken fylkeskommune har avsatt inntil 2 millioner kroner innenfor eget budsjett til ordningen. 

Formålet oppnås gjennom samarbeidsprosjekter innen jordhelse og karbonbinding som bidrar til: 

 • Å styrke anvendt forskning og utprøving innen jordhelse og karbonbinding
 • Å omsette forskning til utprøving og ny praksis hos bonden/skogbrukeren
 • Å heve aktuell kompetanse og forbedre agronomisk praksis i Viken
 • Utviklingsprosjekter som bidrar til større lønnsomhet og bærekraft ved bedret jordhelsetilstand og/eller økt karbonbinding, f.eks. muliggjørende teknologier.

Hvem kan søke?

Prosjektet skal gjennomføres av flere aktører i samarbeid:

 • Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
 • Bedriftsnettverk eller grupper av bønder i samarbeid
 • Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til utlysningens formål.

Søker må være en juridisk enhet. Enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter, men ikke stå som søker, med unntak for tilfeller der en bedrift søker på vegne av et nettverk. I utgangspunktet skal søker ha tilholdssted i Viken. Søkere utenfor Viken har likevel mulighet for å søke dersom en betydelig del av aktivitetene i prosjektet er rettet mot virksomheter i Viken eller foregår i Viken.

Tildelingskriterier:

I vurdering av søknadene vektlegges det hvordan prosjektet oppfyller følgende tildelingskriterier:

 • Søknader må ha både et næringsutviklingsaspekt og et aspekt innen bærekraft og klimavennlighet.
 • Prosjektet må ha konkrete og målbare delmål og resultater i prosjektet
 • Søknaden må ha realistisk prosjektplan og aktivitetsbasert budsjett
 • Tilskuddet må ha en utløsende effekt
 • Prosjektet må være forankret hos samarbeidspartnere gjennom samarbeidsavtaler. Samarbeidspartnernes bidrag i prosjektet må synliggjøres i aktiviteter og finansiering
 • Overføringsverdi og hvordan erfaringer fra prosjektet deles

 Om tilskuddet:

Det kan innvilges tilskudd på inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Utbetalt tilskudd kan bli redusert ved lavere kostnad enn budsjettert.

Fylkeskommunen prioriterer hvilke av de kvalifiserte søknadene som får støtte, setter vilkår for bruk av tilskuddet og frister for gjennomføring og rapportering. Søknader som ikke oppfyller de krav som framgår av utlysningen kan bli avvist. Det gis ikke støtte til fysiske investeringer eller driftsaktiviteter.

Hvordan søke?

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no

Se også 10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling.

Det er mulighet for søkere til å ta kontakt før søknadsfrist for veiledning i forbindelse med søknaden. Det foretas ingen dialog med søkerne i søknadsvurderingsfasen.

Kontaktpersoner

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen