(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Hensikten med kompensasjonsordningen

Ordningen skal være med på å hjelpe bedrifter primært innenfor reiseliv, som har måttet stenge ned og hatt et omsetningsfall og/eller økt kostnader i forbindelse med Covid19. 

Andre bedrifter som kan dokumenter at de har hatt et omsetningstap og/eller økt kostander, som har kommet i forbindelse med Covid19.

Vilkår for støtten/kompensasjonen

Bedrifter skal først vurdere om de kan søke på statlige kompensasjonsordninger, hvis de ikke kommer inn under de statlige kompensasjonsordninger og/eller har fått avslag. Kan bedriften søke om kommunale kompensasjonsordninger. I søknaden skal det enten ligge avslaget fra de statlige kompensasjonsordningene eller skrives en begrunnelse på hvorfor de ikke kan søke statlige kompensasjons ordninger. 

Søknad om denne støtten/kompensasjonen sendes via regionalforvaltning.no.

Nødvendig dokumentasjon skal foreligge sammen med søknad for at søknaden skal bli behandlet. Søknadene og dokumentasjon skal sendes inn via regionalforvaltning.no. Kommunal midlertidig støtte for bedrifter rammet av Covid19.

Søknadsfrist: 28.02.22

STØTTEORDNINGEN TAR UTGANGSPUNKT I FØLGENDE:

  1. Det kan gis tilskudd til dokumentert omsetningstap og/eller økt kostander, som igjen viser et negativt resultat for måneden det søkes for. Har bedriften et omsetningsfall på 30% eller mer skal bedriften først og fremst søke de statlige kompensasjonsordningene. Omsetningstap eller økte kostnader i forbindelse med Covid19 skal regnes ut fra normalåret 2019 og opp i mot november og/eller desember 2021, januar og/eller februar 2022. Det skal legges ved månedsregnskapsrapport for de gjeldende månedene og attesters av enten autorisert regnskapsfører eller autorisert revisor. Reiselivsbedrifter vil bli prioritert i denne ordningen.

Størrelsen på støtten må se i samsvar med antall søknader og støttebeløpet. Det vil etter søknadsfristens utløp bli gjort en beregning ut ifra antall søknader og søknadsbeløp opp imot bevilgningen på 424.000,00 fra staten. Det er fremmet et forslag om å øke bevilgningen med en million kroner. Forslaget ble vedtatt i formannskapet den 21.02.22 og skal opp i kommunestyret den 07.03.22. Midlene vil bli fordelt slik at de som trenger støtte mest, får mest støtte. Dette vil bli vurdert enkeltvis pr søknad.

Hvis det er bedrifter som trenger umiddelbar støtte kan de søke om et kortsiktig lån fra næringsfondet. Det skal i tillegg søkes om støtte fra statlige støtteordningen skissert over. Søknad om kortsiktig lån fra næringsfondet ligger på regionalforvaltning.no. 

Ordningen gjelder for alle AS, Enkeltmannsforetak, ANS, SA og DA selskaper, som er registret og har adresse i Nore og Uvdal kommune.

Har du spørsmål til ordningen ta kontakt med næringsutvikler Håkon Holtskog 907 28 481 eller kommunalsjef NMK Kristoffer Grette 948 71 748.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen