(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning del 6 - Notifisert ordning

Kommunal kompensasjonsordning for Øksnes – del 6

Øksnes kommune har fått tildelt kr. 364.000 fra KMD til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Tildelingen er blant annet gjort med bakgrunn i antall ansatte i kommunen innen serverings-, og overnattingsvirksomheter og reisearrangører. Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak.

Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, hvor grunnlaget for vurderingen er inntektsbortfall (omsetningssvikt) i november - desember 2021, samt andre kostnader i forbindelse med pandemien. Søknadsfrist: 17. januar kl. 24.00.

Hvordan søke?

Søknader skal leveres gjennom www.regionalforvaltning.no. Tilskudd vil bli gitt etter den notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket.

Hvem kan søke om midler?

Alle virksomheter som mener seg rammet av nye smitteverntiltak i november - desember 2021, kan søke.

Prioriterte næringer:

 • Overnattingsvirksomhet
 • Serveringsvirksomhet
 • Reisearrangører

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning. Bare bedrifter med adresse og virksomhet i Øksnes kommune, kan få støtte. Virksomheten må ha minst en ansatt.

Hva skal søknaden inneholde?

 • Beskrivelse av hvordan foretaket er rammet av pandemien.
 • Omsetningssvikt, og merkostnader som følge av smitteverntiltak og nedstengning m.m. kan legges inn som søknadsbeløp som ønskes kompensert for gjennom ordningen.
 • Foreløpig perioderegnskap nov-des. 2021 med sammenligningstall som dokumenterer omsetningssvikt og/eller ekstra kostnader.
 • Foreløpig regnskap for 2021.
 • Komplett regnskap for 2019 og 2020 vedlegges.
 • Skatteattest (ikke eldre enn 1 mnd.). Ved restanser skal nedbetalingsavtale foreligge.
 • Alle tidligere mottatte støttebeløp ifm. Covid-19 (fra Staten eller kommunen).

Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn, og eventuelt krav om tilbakebetaling.

Hvordan behandles søknadene?

Søknader behandles etter søknadsfristens utløp, - det blir ikke gitt fortløpende tildelinger.

Administrasjonen saksbehandler søknadene, og legger frem sitt forslag til fordeling for Formannskapet. Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader, antall ansatte, støtte fra andre kompensasjonsordninger og tilgjengelige midler til fordeling.

Regelverk

 • Departementets tildelingsbrev av 22. desember 2021 med forutsetninger, krav og plikter vil være grunnlag for saksbehandlingen.
 • Veileder – H-2496 (se regjeringen.no – KMD).
 • Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.
 • Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Kontakt

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen