(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter (runde 5)

Opprett ny søknad på støtteordning

STØTTE FRA KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER SOM ER SPESIELT RAMMET AV COVID-19

 Regjeringen har besluttet å gjennomføre en sjette tilskuddsrunde rettet mot kommuner med næringsliv som fortsatt er hardt rammet av pandemien.

Bodø kommune har fått tildelt MNOK 6,090 i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter, og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid 19 pandemien. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet og at virksomhetene får dekket dokumenterte merkostnader og/eller dokumenterte tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning.

PRIORITERINGER

I denne tildelingen vil det legges vekt på næringer som opplever begrensinger etter den siste nedstengningen i desember 2021. Bransjene som vil prioriteres vil være:

  • Servering
  • Overnatting
  • Reisearrangør

Dette er også en ventilordning. Virksomheter som av ulike grunner faller utenom lønnsstøtteordningen eller den generelle kompensasjonsordningen vil også kunne søke.

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Ut fra det totale antall søknader vil kommunen beregne et maksbeløp, og en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.

 

KRAV TIL DOKUMENTASJON

  • Søker må i søknad dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
  • Omsøkt tap/kostnadsbeløp, i tillegg til omsetningstap, må spesifikt erklæres i søknaden og signeres for av revisor eller regnskapsfører.
  • Legg ved en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
  • Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2019, 2020 og 2021, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i. I tillegg må søker informere om det er søkt kompensasjon fra andre ordninger som ikke er mottatt.
  •  

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

https://www.regjeringen.no/contentassets/8fa6deafe47e4a05803791d2d168158a/norsk-versjon-gber.pdf

 

 HVORDAN SØKE

Søknaden skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no

 

REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Kommunal- og distriktsdepartementet har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Tildelingen vil gis i form av den notifiserte ordningen i den fjerde runden.

Virksomheter må opplyse om de er en del av ett større konsern. Det må også gis opplysning om samlet støtte for hele konsernet (søknader til andre kommuner).

Det vises for øvrig til veileder for den notifiserte ordning.

file:///C:/Users/31031/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/45JX498F/veileder-notifisert-oppdatert-17.12.pdf

Bodø kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildelingsrunde med behandling i Formannskapets møte 10. februar 2022.

Bodø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

 

Kontaktinfo:

Odd Henriksen, mailadresse: odd.henriksen@bodo.kommune.no, mobil: 911 48 829

Anne-Lise Solås, mailadresse: als@bodo.kommune.no, mobil: 412 58 739

Dagrun Bergli, mailadresse: dagrun.bergli@bodo.kommune.no, mobil: 971 40 370

For ytterligere informasjon se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-500-millioner-kroner-til-koronakompensasjon-til-hardt-rammede-naringer/id2893240/

SØKNADSFRIST: 20. januar 2022

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen