(Du er ikke pålogget) 
 

6. Tildeling kommunal komp.ordning 2021 (Notifisert)

Tekstboks: NB. 6. tildelingKommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

 

Bardu kommune har fått tildelt kr. 544.000 til kommunal kompensasjonsordning,     (6. tildeling) til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med ordningen og tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

NB: Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

 

 

Kommunene har handlingsrom i forhold til den lokale situasjonen, og vil prioritere og vurdere søknader ihht. følgende:

 

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning. (grunnlaget for vurderingen er fremdeles inntektsbortfall i perioden samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse).
  • Støtte kan gis til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements (turisme)- og serveringsnæringene, samt andre virksomheter sterkt rammet av nedstegning.

 

Søknader skal fremdeles gjøres gjennom Regionalforvaltning.no. Nytt ved denne søknaden at den skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.

Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte, uansett tilskuddsgiver, MÅ oppgi all støtte de tre siste år fra søknadsdato, og påse at denne IKKE kan overstige 2.300.000 €.

 

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/dokumentere følgende:

 

  1. Foretaket er registrert i Bardu kommune, og har minst en fast ansatt.
  2. Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona pandemi og nedstegning.
  3. Dokumentasjon på tap, eventuelt ekstrakostnader, som følge av smitteverntiltak og nedstegning.  Regnskap fra og med 2018 og fremover brukes som dokumentasjon.
  4. Hvis foretaket er del av konsern må alle økonomiske forhold relatert til konsernet beskrives særskilt, herunder å oppgi alle mottatte tilskudd fra det offentlige (kommune, Innovasjon Norge, Stat eller Fylke de tre siste år fra søknadsdato).
  5. Skatteattest.
  6. Erklæring fra autorisert regnskapsfører eller registrert revisor knyttet til foretakets regnskapstall og grunnlag som presenteres i søknaden.

 

 

 

Ved større søknadssum enn tildelt ramme vil tidligere tildeling til den enkelte bedrift vektlegges.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, innsendt dokumentasjon, antall søknader og tilgjengelig ramme.

 

 

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no under ramme:  «6. Tildeling Kommunal kompensasjonsordning» og blir behandlet av formannskapet ved påfølgende møte etter søknadsfrist. Søknadsfrist 13. januar.

 

Det tas sikte på sluttbehandling i formannskapsmøte 26. januar.

 

Bardu kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden, i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

 

 

Næringsavd. v/Frode Bruvoll, 906 74358, frode.bruvoll@bardu.kommune.no .

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen