(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner

Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Lødingen kommune er tildelt 310 000,- gjennom kommunal kompensasjonsordning.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)- Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

KMD følger med dette opp vedtaket til Stortinget 21. desember 2021 for nysaldert statsbudsjett 2021, Prop. 36 S (2021-2022), om å bevilge nye 500 millioner kroner til kommunene, over kap. 553, post 68 Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Departementet tildelte første del av tilskuddet på 1 milliard kroner 25. februar 2021, andre del av tilskuddet på 750 millioner 15. april 2021, tredje del av tilskuddet på 750 millioner 25. juni 2021, fjerde del på 330 millioner 11. oktober 2021 og femte del på 208 millioner kroner 17. desember 2021 

I samsvar med budsjettbehandlingen på Stortinget gjennomføres det nå en sjette tilskuddsrunde. Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte. 

Fordeling og utbetaling

Rammen til kommunene er på totalt 500 millioner kroner. Alle kommuner får 250.000 kroner i grunnbeløp. De øvrige 411 millioner kroner fordeles etter antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1. kvartal 2021. 

Detaljene om tildelingskriterier og grunnlagsdata ligger på departementets nettside. Midlene vil bli utbetalt i løpet av få dager. 

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Statsstøtteregelverket 

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. KMD har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Departementet ber kommunene bruke den notifiserte ordningen for alle tilskudd i denne sjette tildelingsrunden fra departementet. 

Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av regelverket.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

ESA har godkjent en utvidelse av notifisert ordning, til 30. juni 2022, samt hevet beløpet for hva hvert foretak kan motta i tilskudd, til 2,3 millioner Euro.

Kommunene skal fordele midlene så raskt som mulig til næringslivet. Gjenværende midler skal tilbakebetales. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt, skal også tilbakebetales til KMD, innen 1. september 2022.

Departementet har laget et søknadsskjema for den notifiserte ordningen, som sikrer at tildelinger skjer i henhold til Covid-19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte. Nærmere informasjon om ordningen ligger på regjeringen.no og regionalforvaltning.no.

KMD har også laget en veileder til kommunene for bruk av ordningen, sendt 26. april 2021. Det er særlig viktig at kommunene henter inn informasjon om de lokale virksomhetene er del av et større konsern. Kommunene må da vurdere samlet støtte til hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt kompensasjon. 

Regionalforvaltning.no (RF), søknadsskjema og krav til rapportering 

Søknadsskjema for notifisert ordning, som kommunene skal bruke for denne tildelingen, er tilgjengelig i RF. Rapporteringen fra kommunene genereres automatisk, fordi RF gjenbruker informasjonen. https://regionalforvaltningno.freshdesk.com/support/solutions/articles/4000172111--2-kommunal-kompensasjonsordning-til-lokale-virksomheter-den-nasjonalt-notifiserte-ordningen-

Støtte til virksomheter skal legges fortløpende inn i regionalforvaltning.no, og vi oppfordrer alle kommuner om å bruke regionalforvaltning aktivt. Sluttrapportering for tilskudd fra den sjette tilskuddsrunden skal være ferdigstilt innen 30. juni 2022.

Departementet vil deretter hente en samlet rapportering fra regionalforvaltning.no.

Følgende informasjon skal rapporteres som et minimum:

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer

2. Tilskuddsbeløp

3. Statsstøtterettslig grunnlag (notifisert ordning eller bagatellmessig støtte)

Kommunene skal også sende KMD en revisorattestasjon (avtalte kontrollhandlinger) på at kommunen har benyttet midlene i tråd med innholdet i dette brevet, innen 30.juni 2022. Se brev fra KMD av 25. august 2021, med beskrivelse av aktuelle kontrollhandlinger. For samlet tilskudd mottatt i fordelingsrunde 4,5 og 6 på mindre enn 550 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon. Revisjonen skal bekrefte hvilket beløp som eventuelt skal tilbakebetales til departementet. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen