(Du er ikke pålogget) 
 

Vega kommune - kommunal kompensasjonsordning (Covid-19) runde 6

Opprett ny søknad på støtteordning

VEGA KOMMUNE – KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING – Nov/Des 2021

Vega kommune har fått tildelt kr. 321.000,- i statlige midler fra KMD for å støtte næringsliv som fortsatt er rammet av pandemien.

Grunnlaget for vurderingen er inntektsbortfall i perioden 1. november – 31. desember 2021 samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse. Virksomheter innenfor hotell- og restaurantdrift, servering, overnatting, opplevelsesnæring og lignende vil bli prioritert. Andre kan også søke.

 

OM ORDNINGEN

Målet med ordningen er «å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av smittevernstiltak». Det vil bli foretatt tildeling innenfor nasjonal notifisert ordning.

Nærmere informasjon om fordelingen fins på Regjeringen.no sin nettside.

Hvem kan søke?

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og nedstengning. Med bakgrunn i tilskuddsbrev fra KMD, prioriterer Vega kommune virksomheter innen reiselivs- og serveringsnæringene samt næringer som er leverandører til disse næringene.

Virksomheter som er registrert med forretningsadresse i Vega kommune kan søke om midler. Det kan kun mottas støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Dersom virksomheten er del av en større virksomhet må den aktiviteten som finner sted i Vega kommune, dokumenteres og bekreftes spesifikt av regnskapsfører eller revisor.

 

Følgende krav stilles til søker

  • For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende punkter besvares:
  • Søker må i søknad dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
  • Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte for perioden, må det gis informasjon om det, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i.
  • Legg ved egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
  • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsetter i normalår (2019) og i 2021.

 

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Regnskap 2019 og 2020 (2020 kan være ubekreftet).

 

Hvordan søke?

Søknad skal registreres og sendes via Regionalforvaltning.no

 

Behandling av søknader

Søknadene behandles av Vega kommune ved Formannskapet i møte den 27. januar 2022.

Søknadene blir behandlet etter gjeldende regelverk for kompensasjonsordningen.

 

Regelverk

Både forvaltere og tilskuddsmottakere er ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende regelverk (se Regionalforvaltning.no under fanen; Regelverk).

Ordningen forvaltes med bakgrunn i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer, kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser samt bestemmelser knyttet til nasjonal nasjonal notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Mer informasjon på ESAs hjemmesider:  ESA regelverk Covid-19.

Tilskuddet gis som offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

 

 Kommunen kan

 

  • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
  • Være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

 

 

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

 

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål:

E-post:  hilde.wika@vega.kommune.no 

Tlf.:        90291510

 

 SØKNADSFRIST: 20.01.22.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen