(Du er ikke pålogget) 
 

Balestrand kommune Næringsfond


Kommunalt næringsfond
Balestrand kommune forvaltar næringsfond som er løyvd over statsbudsjettet og vidareformidla av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fondet kan gi støtte både til nyetablering av bedrifter og til bedriftutviklingstiltak i eksisterande bedrifter.
I vedtektene for fondet heiter det m.a. "Fondet kan nyttast til tiltak med føremål å fremje nærings- og samfunnssutvikling gjennom støtte til nyetableringar og vidareutvikling av eksisterande verksemder. Midlane skal i utgangspunktet skal ha utløysande effekt. Tilskot skal bidra til at prosjekt som elles ikkje ville blitt gjennomført vert realisert. Søknader som går på tilrettelegging og etablering av næringsverksemd bør prioriterast. Samla støtte frå næringsfondet til bedriftsutviklingstiltak skal ikkje overstige 50% av tiltaket sitt kapitalbehov. Bedriftsutviklingstiltak som betrar sysselsettingsvilkåra for kvinner og ungdom kan likevel givast inntil 75% støtte.
Tilskot til investeringa kan utgjere inntil 30% av kapitalbehovet.
Maksimalt tilskottsbeløp til eit bedriftsretta tiltak er kr 150.000."

Det er ingen særskild søknadsfrist. Søknadene vert handsama så raskt som mogeleg. Formannskapet er styre for fondet.

Søkjarar må nytte www.regionalforvaltning.no til søknaden.

Rådgjeving
For rådgjeving i samband med bedriftsetablering eller utvikling, herunder spørsmål vedrørande søknad til næringsfondet, ta kontakt med næringssjef Johannes Sjøtun, tlf nr 94134344 eller
e.post johannes.sjotun@balestrand.kommune.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen