(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning 6 i Inderøy kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Inderøy kommune legger ut Kompensasjonsordning 6 hvor kommunen prioriterer søknader fra:

  • Serveringsvirksomheter
  • Overnattingsvirksomheter

 

Ordningen publiseres den 14.01.2022 og er søkbar fram til og med 31.01.2022.

Søknad må vedlegges dokumentasjon for følgende:

  1. Dokumentert tapt omsetning i perioden 13.12.2021 til 13.01.2022 - fra vedtatt nedstengning og 1 mnd. fram i tid. Sammenligning kan være tidligere år (normal-år f. eks. 2019) for samme periode.
  2. Støtte kan også gis til dokumentert tap av varelager - varer som ble bestilt og måtte destrueres/ gis bort eller på annen måte ikke kom foretaket til gode slik det var planlagt ved innkjøp.

Saksbehandling skjer fortløpende fram mot søknadsfrist hvor Inderøy kommune tar mål av seg å bidra til raskest mulig utbetaling når søknadene er behandlet og godkjent.

 

Under følger orientering fra vedtatt kompensasjonsordning 6 fra KMD:

 

Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)-

KMD følger med dette opp vedtaket til Stortinget 21. desember 2021 for nysaldert statsbudsjett 2021, Prop. 36 S (2021-2022), om å bevilge nye 500 millioner kroner til kommunene, over kap. 553, post 68 Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Departementet tildelte første del av tilskuddet på 1 milliard kroner 25. februar 2021, andre del av tilskuddet på 750 millioner 15. april 2021, tredje del av tilskuddet på 750 millioner 25. juni 2021, fjerde del på 330 millioner 11. oktober 2021 og femte del på 208 millioner kroner 17. desember 2021. I samsvar med budsjettbehandlingen på Stortinget gjennomføres det nå en sjette tilskuddsrunde. Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte.

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. Statsstøtteregelverket Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. KMD har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen.

Tildelingskriterier.

Kommunen kan bare utbetale støtte i form av direkte tilskudd. Lån og garantier er ikke tillatt. Tilskudd kan gis virksomheter som kan dokumentere tap av inntekter eller økte kostnader. Kommunen må selv sette krav til dokumentasjon, men vi ønsker fra departementets side at krav til dokumentasjon skal være enkle for virksomheten å innfri.

Tilskudd kan dekke

- Sektorer eller virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19- pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen

- Sektorer eller virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur

- Sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19- pandemien.

En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Et tap kan måles i form av redusert inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår. En vanlig måte å beregne tap på, er å sammenlikne omsetningstall fra en måned eller kvartal i 2019 med tilsvarende måned eller kvartal i 2020 (etter at pandemien brøt ut) eller 2021.

 

Virksomheter som ikke kan støttes:

a. Virksomheter innenfor kommunens egen regi, fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag eller renovasjonsvirksomhet.

b. Finanssektoren.

c. Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 20193 . I regionalforvaltning.no, må søker gi en egenerklæring, og da vil søker også få en forklaring på hva det innebærer å være i økonomiske vanskeligheter. Dette gjelder ikke små foretak og mikroforetak. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen