(Du er ikke pålogget) 
 

VOLDA KOMMUNE - Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder, kap. 553.68N

 

 

Kommunal kompensasjonsordning 2022 - Volda kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har tildelt Volda kommune nye kr 291.000 i midlar som skal sette kommunen betre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Saman med ubrukt løyving frå forrige tildeling står der att kr. 587.000,- til fordeling-

Mål for tilskotet og krav til bruk av tilskotet
Målet med ordninga er å sette kommunane raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder for å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse i bedrifter

Tildelingskriterier og prioritering av økonomisk stønad

 •  Lokale verksemder innanfor servering, overnatting, sport- og fritid, reisebyråer og reisearrangør, kunst og underhaldning og kongress-,messe- og utstillingsverksemd.
 •  Lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale og nasjonale smitteverntiltak og som har hatt kostnader eller tap som følgje av smittevernstiltak og nedstenging. Perioden november til smitteverntiltaka vart oppheva 12. februar - 22.
 •  Andre verksemder som av ulike grunnar fell heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.
 •  Verksemda må vere registrert i Brønnøysund og ha adresse i Volda kommune
 •  Verksemd som ikkje har motteke kompensasjon for perioden tidlegare eller frå andre ordningar.
 •  Verksemder med tilsette
 • Maksimal støtte i denne runden er 150.000
 • Maksimal støtteintensitet er 70%, altså 70% av dokumentert tap.
 • Støttebeløp vil bli avkorta forholdsmessig dersom totalsum av alle søknader overstig tildelt ramme til kommunen
 •  Verksemder som er viktige i lokalmiljøet
 •  Oppstartsbedrifter vert også vurdert

Krav til dokumentasjon, skal leggast med søknaden.

 1. Kopi av fakturaer/kvitteringer på merkostnader eller uunngåelige faste kostnader.
 2. Estimat på tapt omsetning - dokumentert med regnskap samme periode tidligere år, bekreftet av autorisert regnskapsfører/revisor, bekreftelse på avbestillinger av f.eks julebord eller annen dokumentasjon på tapt inntekt/økte kostnader.

Ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av regelverket

Kommunal- og distriktsdepartementet krev at kommunane må bruke eit særskilt regelverk for alle tilskota i denne tildelingrunda frå departementet. Verksemder som var i økonomiske vanskar per 31. desember 2019 kan ikkje tildelast støtte.

Med unntak av dette kravet har Volda kommune stor fridom til å tilpasse kva slags verksemder dei kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Rapportering

Volda kommune og Kommunal- og distriktsdepartementet kan be om innsyn og kontroll med at støtta blir nytta i tråd med søknad og intensjonen i ordninga.

Les meir om kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder på heimesida til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Søknad med nødvendige opplysningar, søknadsbrev, regnskap og vedlegg sendast inn via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no

Kontaktpersonar: 

Navn: Martin Foldal
E-post: mf@sknh.no
Tlf: 92 22 41 65

Navn: Roar Vikene
E-post: post@voldaforum.no
Tlf: 95 30 03 97

Navn: Asbjørn Moltudal
E-post: asbjorn.moltudal@volda.kommune.no
Tlf: 97 51 52 25

Søknadsfrist 7. mai 2022 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen