(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til virksomheter i Rakkestad kommune - jan 2022

Opprett ny søknad på støtteordning

Utlysning - nye tilskuddsmidler til virksomheter i Rakkestad kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak

Kommunal kompensasjonsordning

Stortinget har bevilget 500 millioner kroner i sjette kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Rakkestad kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 343. 000,-. Regelverket for offentlig støtte gjelder.

Søknadsfrist er mandag 24. januar 2022. Søk om støtte på Regionalforvaltning.no

Mål for ordningen

Tilskuddet skal benyttes for raskt å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.  

Kriterier for ordningen

Serveringsvirksomheter lokalisert i Rakkestad kommune som har lidd tap eller har hatt høye kostnader i perioden kan søke

Ordningen gjelder for perioden 01.12.2021 - 31.12.2021.

Søker kan ikke ha utestående eller utsatte skatter og/eller avgifter, dette verifiseres med en skatteattest fra november 2021 og/eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette.

Midlene skal gå til bedrifter som har lidd tap i form av lavere driftsresultat eller merkostnader som følge av strenge smitteverntiltak og/eller nedstenging.

Søker må dokumentere det reelle tapet for virksomheten med bekreftede regnskapstall, og beskrive årsaken til tapet.

Sammenlignbare perioder er desember 2019 vs desember 2021.

Bedriftene må ha operativ virksomhet i Rakkestad kommune.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Virksomheter som søkte i forrige utlysningsrunde kan også søke. Tidligere innvilget tilskudd vil bli tatt hensyn til i utmålingen av tilskudd.

Obligatoriske vedlegg

Skatteattest fra november 2021.

Dokumentasjon (revisor-/regnskapsførerbekreftede) av årsak til tap og økte kostnader.

Dokument med beskrivelse av hvordan bedriften er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak innenfor gjeldende periode.

Redegjørelse for hvordan dette har påvirket bedriften, hvilke tiltak er gjort og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon.

Grunnlag for utbetalinger

Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Det vil bli foretatt skjønnsmessige vurderinger.

Det oppfordres til å levere en god redegjørelse for søknadssummen.

Hvis søknaden mangler obligatorisk informasjon og vedlegg eller ikke er innsendt innen fristen vil den ikke bli vurdert.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finnes på Regionalforvaltning.no. Nye brukere må opprette brukertilgang.

Kontaktinformasjon

Søknadsfrist er mandag mandag 24. januar 2022.

Spørsmål om ordningen rettes til Kåre Kristiansen, 99692991.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen