(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning 5 og 6 Trondheim kommune

Ny kompensasjonsordning for lokalt næringsliv i Trondheim kommune

Midlene skal gå til lokale virksomheter som igjen rammes av smitteverntiltak. Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter som er hardt rammet av “de nye nasjonale restriksjoner” f.o.m 15.12.2021.

 

Slik fordeler vi kompensasjonen

 Grunnlaget for tilskudd er desember 2021 og januar 2022, og beregnes ut i fra omsetning i september, oktober eller november 2021. Virksomheten velger selv en av månedene som sammenligningsgrunnlag. Dokumenterte tall for desember 2021, januar 2022 og valgte refereransemåned vedlegges søknaden. Tilskuddets størrelse avhenger av innkomne søknader. Dersom bedriften har mottatt statlig kompensasjon for desember 2021, trekkes dette fra beregningen. 

Nasjonal notifiserte ordning er hjemmel for tilskudd. Ytterligere informasjon om ordningen finner du her.  Støttebeløp pr bedrift er maksimum 1 million kroner og minimum 5 000 kroner. 

Hvem kan søke

Midlene som er tildelt Trondheim kommune skal prioriteres til virksomheter som har vært direkte og indirekte berørt av nasjonal skjenkestopp knyttet til nasjonale restriksjoner. Bedrifter med sceneteknisk produksjon knyttet til kultur- og arrangementsnæringen og bedrifter som er sterkt berørt av de statlige koronatiltakene, og faller utenfor de statlige støtteordningene kan også støttes. 

 

Søknad

Etter retningslinjer for nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket er det medført obligatorisk bruk av standard søknadsskjema utarbeidet av Kommunal- og moderniserings departementet. Følgende krav stilles til søker:

1. Utfylle skjemaet "Informasjon om økonomi" (Beregnet omsetningstap). 

2. Utfylle egenerklæringsskjema - Offentlig støtte (All støtte foretaket har mottatt de siste tre årene). 

3. Utfylle egenerklæringsskjema - Foretak i økonomiske vanskeligheter. 

3. Laste opp dokumentasjon på omsetning i desember 2021, januar 2022, og valgte referansemåned fra høsten 2021. 

 

Søknadsfristen er 4. februar, og svar kan forventes relativt raskt etter søknadsfristens utløp. 

 

Det tas forbehold om at eventuelle ytterligere midler fra regjeringen kan bli lagt til denne utlysningen 

 

Spørsmål om ordningen henvendes til: 

julie.berg.stein@trondheim.kommune.no, telefon 47 86 43 94

kari.mette.elden@trondheim.kommune.no, telefon 92 21 97 77

kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no, telefon 91 67 28 82
 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen