(Du er ikke pålogget) 
 

6. Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Porsanger

Porsanger kommune har i tildelingsbrev 22. desember 2021 fått tildelt kr. 566.000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Tildelingen til den enkelte kommune er gjort med bakgrunn i antall ansatte innen serverings-overnattingsvirksomheter og reisearrangører.


Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med ordningen og tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.

 

Kommunene har handlingsrom i forhold til den lokale situasjonen, og vil prioritere og vurdere søknader ihht. følgende:

  • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning. (grunnlaget for vurderingen er fremdeles inntektsbortfall i perioden samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse).
  • Støtte kan gis til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements (turisme)- og serveringsnæringene, samt andre virksomheter sterkt rammet av nedstegning.

Søknader skal fremdeles gjøres gjennom www.regionalforvaltning.no  

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/dokumentere følgende:

  1. Foretaket er registrert i Porsanger kommune.
  2. Likviditets- og driftsmessige utfordringer som følge av koronapandemi og nedstenging.
  3. Dokumentasjon på tap, eventuelt ekstrakostnader, som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Regnskap fra og med 2019 og fremover vedlegges som dokumentasjon.
  4. Oppgi alle mottatte tilskudd fra det offentlige (kommune, Innovasjon Norge, Stat eller Fylke de tre siste år fra søknadsdato) og beskrive støtteordning og hvilken type støtte.
  5. Hvis foretaket er del av konsern må alle økonomiske forhold relatert til konsernet beskrives særskilt.
  6. Erklæring fra autorisert regnskapsfører, eller registrert revisor, knyttet til foretakets regnskap og grunnlag som presenteres i søknaden.

Porsanger kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden vil være offentlige etter Offentlighetsloven. Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og krav om tilbakebetaling av tildelt støtte.

 Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, innsendt dokumentasjon, antall søknader og tilgjengelig ramme.

Denne tildeling vil bli behandlet av formannskapet.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen