(Du er ikke pålogget) 
 

Lunner kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, 4. utdeling

Stortinget vedtok 21. desember 2021 å bevilge en ny runde med midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltak. Lunner kommune har fått tildelt 419 000 kroner i denne runden, som vi står ganske fritt til å fordele. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres i denne tildelingsrunden, som har søknadsfrist 31. januar.

 

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

 

Hvem kan søke?
Alle næringsvirksomheter i Lunner kommune som er hardt rammet av smitteverntiltak.

 

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

 

Virksomheten må skje i eller med utgangspunkt i Lunner kommune. Har virksomheten avdelinger i andre kommuner, må kompensasjon knyttet til disse søkes i den kommunen de opererer. På samme måte kan virksomheter med hovedkontor i andre kommuner, men som har avdelinger i Lunner, søke støtte fra Lunner kommune. Det er ikke tillatt å søke støtte til samme virksomhet fra flere kommuner.


Hva kan du søke om?
Du kan søke støtte til å kompensere for tapte inntekter og/eller økte utgifter som kan knyttes til restriksjoner og tiltak for å redusere smitte. Det er ikke satt en øvre eller nedre ramme for søknaden. Midlene vil bli fordelt mellom alle berettigede søkere etter en vurdering av behov. Hvis det totale beløpet vi får søknader om overstiger rammen, vil det beløp dere få kunne bli lavere enn dere søker om. Man kan derfor ikke regne med at støtten vil kompensere fullt ut for alle tap i forbindelse med koronatiltak. Støtten skal bidra til at aktivitet kan videreføres og arbeidsplasser bevares. Støtten er å anse som et driftstilskudd, men regnes ikke som omsetning når du søker på den nasjonale kompensasjonsordningen.

 

Hvordan søker du?
I søknaden må dere bekrefte at bedriften oppfyller kriteriene, og fortelle så godt som mulig om hvorfor bedriften trenger støtten. Du vil også bli bedt om å laste opp dokumentasjon som underbygger søknaden. I tillegg til skatteattest, kan du laste opp dokumentasjon som sannsynliggjør behovet for støtte. Dette kan være dokumenter som regnskapsrapporter, uttallelser fra banken, revisor eller liknende. Søknaden står sterkere hvis du kan dokumentere behovet godt.


Hvordan fordeles midlene?

Tilskuddsordningen vil administreres av Hadelandshagen, på vegne av Lunner kommune. Hadelandshagen har under hele pandemien bistått lokalt næringsliv med råd og bistand til å søke økonomisk støtte, og har god kjennskap til situasjonen i næringslivet vårt. Hadelandshagen vil levere innstilling til administrasjonen i Lunner kommune, som beslutter endelig tildeling via en komité bestående av kommunedirektør, ordfører, næringsrådgiver, kommunalsjef for strategi og samfunn, leder i Lunner næringsforening og daglig leder i Hadelandshagen. Formannsskapet har delegert ansvaret til kommunedirektøren for å sikre at støtten kan ytes raskt og effektivt.

 

Støtte gis under en nasjonalt notifiserte ordning for offentlg støtte, og ikke begatellmessig støtte som tidligere.

 

Utmålingen gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Bedriftene er rammet på ulike måter, og behovene vil derfor være ulike. Vi har ikke satt noen grense for søknadsbeløp. Utmålingen vil bli sjablongmessig, og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

 

Kontakt
Hadelandshagen vil bistå Lunner kommune med administrasjon av søknadsprosessen. Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt:

 

Dagfinn Edvardsen, daglig leder i Hadelandshagen:

dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net

Tlf: 90889767

 

Eller

 

Torstein Brandrud, næringsrådgiver i Lunner kommune:

Torstein.brandrud@lunner.kommune.no

Tlf: 91166607

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen