(Du er ikke pålogget) 
 

Gjøvik kommunes koronastøtte til næringslivet

Med bakgrunn i ny smittebølge og delvis nedstengning fra tidlig i desember 2021, har kommunestyret i Gjøvik vedtatt å avsette 3 mill. kroner i støtte til lokale bedrifter som har blitt hardt rammet økonomisk under pandemien.

Ordningen skal gjelde for bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle statlige kompensasjonsordninger.

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter som før pandemien var levedyktige, men som nå sliter økonomisk på grunn av negative effekter av pandemien, herunder smitteverntiltak.

Krav til virksomheter som kan søke:

 • Har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene.
 • Har blitt tildelt relativt beskjedent beløp fra den generelle statlige kompensasjonsordningen sett opp imot hva virksomheten har hatt i økonomisk tap.
 • Virksomheter som har startet i 2020 og 2021 kan også søke.
 • Er en kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning. Virksomheten må over tid kunne generere økonomisk overskudd ved produksjon, kjøp og salg av varer og/eller tjenester.
 • Må ha forretningsadresse i Gjøvik. Virksomhet som er registrert med forretningsadresse i en annen kommune og har virksomhet i Gjøvik kan også søke. Det stilles da krav om at det legges ved særregnskap som er godkjent av regnskapsfører for virksomheten i Gjøvik kommune.
 • Virksomheten må ha en eller flere ansatte. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.

 

Hvem kan ikke søke:

 • Virksomheter uten ansatte
 • Serveringsbransjen, overnattingsbransjen, reisebyråer og reisearrangører (er prioritert i ordningen «Gjøvik kommune – Kommunal kompensasjonsordning – utlysning nr. 1 – 2022»)
 • Virksomheter som er under konkursbehandling eller er i prosess med frivillig eller tvungen avvikling
 • Finansnæringen
 • Virksomheter som er fullfinansiert eller får inntektene sine fastsatt av offentlig sektor (f.eks. virksomheter innenfor kommunens egen regi og barnehager)

Kriterier for å søke (må oppfylle ett eller flere av punktene):

 • Har hatt store økonomiske utfordringer pga. pandemien
 • Har hatt betydelig nedgang i omsetning for 2021 sammenlignet med 2019 (eventuelt 2020)
 • Har hatt økte kostnader som følge av nødvendige smitteverntiltak
 • Har hatt faste kostnader som ikke er dekket av andre ordninger eller redusert gjennom egne forhandlinger/avtaler

Støtten beregnes forholdsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling.

Støtten vil bli begrenset til maksimalt 300 000 kroner pr. virksomhet.

Krav til søknaden:

 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en tallfesting/spesifisering av disse som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet
 • Årsregnskap for 2019 (referanseår) og årsregnskap for 2020 og regnskapsrapport for 2021
 • Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter pr. 31.12.2019 (fylles ut i skjemaet)
 • Andre elementer som søker mener bør tas med i vurderingen, kan beskrives

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket som offentlig støtte. Tilskudd blir tildelt med grunnlag i den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter under "Temporary Framework" avsnitt 3.1 Limited amounts of aid.

Søknad:
Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn». Legg inn «Gjøvik» i søkefeltet og velg «Gjøvik kommune – koronastøtte til lokalt næringsliv – alle bransjer». Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

Søknadsfrist 7. februar 2022 kl. 23.59.

Utbetaling av tilskuddet:
Tilskuddet utbetales så raskt som mulig etter at alle søknader er ferdig behandlet.

Kontaktpersoner i Gjøvik kommune:

Stine Røen: stine.roen@gjovik.kommune.no

Katrine Hveem Gjørvad: katrine.hveem-gjorvad@gjovik.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen