(Du er ikke pålogget) 
 

Melhus kommune - Kompensasjon lokale virksomheter 2022 Covid-19 #6

Formål
Regjeringen har satt av ytterligere midler til kommunene for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Melhus kommune er tildelt 577 000 kroner som lokale virksomheter kan søke på.

Hvem kan søke om støtte?
Den nye tilskuddsordningen er i likhet med tilskuddsordningene i 2021 ment å kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Ordningen er rettet mot virksomheter registrert i Melhus kommune som driver som reiselivsarrangører, eller serverings- og overnattingsvirksomheter. Ordningen kan også gjelde for andre virksomheter, som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Søknadene vil bli behandlet i kommunens Næringsutvalg.

Vurdering av søknadene
I vurdering av søknadene om tilskudd vil kommunen legge vekt på

1. i hvilken grad virksomheten har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene
2. i hvilken grad virksomheten er rammet av strenge smitteverntiltak
3. i hvilken grad virksomheten har hatt kostnader og/eller omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak og nedstengning

Støtten er hjemlet i den nasjonalt notifiserte paraplyordningen under Covid 19-rammeverket, godkjent ved vedtak i ESA av 16. april 2021. Det vises til veileder H-2496 for mer informasjon.
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Med stort antall søknader innenfor kriteriene, kan det bli gjort en skjønnsmessig vurdering og valg av en prosentvis andel kompensasjon som sikrer at alle søknader godkjent etter kriteriene blir tilgodesett.

Søknadene vil bli vurdert først etter at alle søknader er innsendt innen oppgitt søknadsfrist. Støtten skal ikke kompensere offentlige prosjekter, kommunale tjenester eller finanssektoren.

Krav til dokumentasjon
1. Støtte kan gis til virksomheter som kan dokumentere tapt omsetning og/eller økte kostnader som følge av covid-19. Det må vises til differanse mellom kvartalsvise driftsresultat i 2019 og 2020/2021.
2. Kopi av fakturaer/kvitteringer på merkostnader og/eller tapt inntekt.

Søknader som ikke innfrir krav til dokumentasjon, vil bli avslått.  

Hvordan søke om støtte?
Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no (Kommunal kompensasjonsordning covid-19 2022, 6. del statlig tilskudd (5. tildeling i Melhus).

Utbetaling
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis i tråd med vedtak.

Søknadsfrist: Søndag 6. mars 2022

Kontaktperson
Signy Ryther Overbye
Signy.Overbye@melhus.kommune.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen