(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - 6. tildelingsrunde

Hurdal kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet blitt tildelt kroner 304 000,- til en ny runde med kommunale kompensasjonsmidler.

Midlene skal kompensere tapte inntekter knyttet til koronatiltakene som ble innført november/desember 2021.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som har tapt inntekter knyttet som følge av disse tiltakene.

Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

• Det gis støtte til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak.

• Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

• Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.

• Søknad vurderes også opp mot evt. annen støtte som er gitt virksomheten fra tilsvarende eller andre ordninger.

• Mottaker skal være lokalisert i Hurdal kommune.

• Det kreves en kort søknad med beskrivelse av virksomheten og estimert tap på bakgrunn av pandemien og tiltakene innført november/desember 2021.

• Søknaden må sendes inn via regionalforvaltning.no

 

Virksomheter som er under konkursbehandling eller lignende, samt hvor konkurs er begjært omfattes ikke av ordningen.

Maksimalt støttebeløp per bedrift er satt til 200 000 kr, og minimumstilsagn er 20 000 kr.

 

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021.

Søkere som har opprettholdt sin drift i perioden vil prioriteres. Kommunen har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen