(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT) 2022

Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midlene) 2022

Midlene til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket.  

 

Økonomisk ramme og prosjektvarighet

·       Maks søknadsbeløp: kr 300 000

·       Støttegrad: inntil 75 % av godkjente prosjektkostnader

·       Egeninnsats: minimum 25 % av godkjente prosjektkostnader. Timesats beregnes ut fra 1,2 promille av brutto årslønn, maks. kr 800 per time

 

Hvem kan søke?

·     kommuner

·     lag og organisasjoner i landbruket

·     næringshager og inkubatorer i Rogaland

·     landbruksrådgivning

·     naturbruksskoler

·     forskningsinstitusjoner

·     andre former for samarbeidsorgan og nettverk innenfor landbruket

Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

For tilskudd som blir vurdert å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61(1), vil tilskudd gis i medhold av det alminnelige gruppeunntaket eller som bagatellmessig støtte.

 

Prioriterte satsingsområder:

·       økt bærekraftig matproduksjon 

·       økologisk matproduksjon

·       klimasmart landbruk og fornybar energi

·       økt lokal foredling av råvarer fra landbruket (mat og drikke)

·       landbruksbasert reiseliv

·       Inn på tunet (IPT)

·       skogproduksjon og bruk av tre til bygg- og energiformål

Føringer for midlene

Føringer for bruken av midlene er utarbeidet i samarbeid med Innovasjon Norge, Statsforvalteren og landbruket sine organisasjoner. Føringene er forankret i regionalt næringsprogram som er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland (2019–2022).

 

Vilkår for tildeling av støtte

·      Midlene skal gå til utviklingsarbeid, mobilisering, kompetanseheving, nettverksarbeid, samarbeid og tilrettelegging for næringsutvikling.

·      Tilskuddet fra fylkeskommunen skal ha utløsende effekt. Det vil si at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten fra fylkeskommunen eller i samme omfang.

·      Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknad og godkjent budsjett. Det kan ikke gjøres vesentlige endringer uten godkjenning fra fylkeskommunen.

·      Det skal føres eget regnskap for prosjektet med poster som gjør det mulig å sammenligne regnskapet med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal inngå i søkers årsregnskap og revideres etter gjeldende regler sammen med dette.

·      Om prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt, kan fylkeskommunen redusere tilskuddet. Fylkeskommunen kan kreve å få tilskuddet betalt tilbake dersom vilkårene blir brutt.

·      Ved omtale av prosjektet/tiltaket og resultater forventer fylkeskommunen at fylkeskommunen blir nevnt. Logoen til fylkeskommunen kan lastes ned her

 

Hvordan søke?

Søknaden registreres og leveres i www.regionalforvaltning.no i støtteordningen Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT).

Ta kontakt med Heidi Skifjell, e-post: heidi.skifjell@rogfk.no / mobil 975 02 974 om det trengs hjelp med søknadsportalen. 

 

Søknadsfrist: Løpende, ut 2022

   

 Behandling av søknader

Søknadene blir behandlet administrativt i et partnerskap av representanter fra Rogaland fylkeskommune, Statsforvalteren og Innovasjon Norge. 

 

Ta kontakt med

Heidi Skifjell

Fagkoordinator

Epost: heidi.skifjell@rogfk.no

Mobil: 975 02 974

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen