(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK) 2022

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midlene) 2022

Aktiv jobbing med rekruttering, kompetansebygging og med omdømmet til næringen er avgjørende for å styrke verdiskapingen i landbruket.

Rogaland fylkeskommune har fått kr 1 millioner til ordningen i 2022. Ubrukte midler fra 2021 vil også bli tilført ordningen.

 

Søknadsfrist: NB! Midlene for 2022 er nå tildelt. Søknadsportalen er derfor stengt. 

Maks søknadsbeløp: kr 100 000

Støttegrad: inntil 75% av godkjente prosjektkostnader

Egeninnsats: Minimum 25% av godkjente prosjektkostnader. Timerate beregnes ut fra 1,2 promille av brutto årslønn, maks kr 800 per time.

 

 Søknaden skal sendes elektronisk i www.regionalforvaltning.no. Du må opprette en bruker før du kan velge tilskuddsordning, eller logge deg inn med brukernavn og passord dersom du har opprettet en bruker tidligere.

Ta kontakt med Torhild Haugen, e-post: torhild.haugen@rogfk.no / telefon 51 51 69 28 om det trengs hjelp med søknadsportalen. 

 

 Hvem kan søke om tilskudd?

Kommuner, lag og organisasjoner i landbruket, regnskapslag, næringshager og inkubatorer i Rogaland, landbruksrådgivning, naturbruksskoler, forskningsinstitusjoner, andre samarbeidsorgan og nettverk innenfor landbruket

 Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

For tilskudd som blir vurdert til å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS avtalen artikkel 61(1), vil tilskudd gis i medhold til det alminnelige gruppeunntaket eller som bagatellmessig støtte.

 

 Hva kan det søkes støtte til?

  • Tiltak som bidrar til omdømmebygging.
  • Synliggjøring av landbruket som karrierevei for ungdom, og økt rekruttering til naturbruk på videregående nivå.
  • Tilrettelegging for etter- og videreutdanning i landbruket.
  • Møtearenaer, fagdager, kurs og studieturer.
  • Tiltak som bidrar til at landbruket er en attraktiv næring for begge kjønn.

 

Vilkår

  • Tilskuddet fra fylkeskommunen skal ha utløsende effekt. Det vil si at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten tilskudd fra fylkeskommunen, eller at det ikke blir gjennomført i ønsket omfang
  • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknad og godkjent budsjett. Det kan ikke gjøres vesentlige endringer uten godkjenning fra fylkeskommunen.
  •  Det skal føres eget regnskap for prosjektet med poster som gjør det mulig å sammenligne regnskapet med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal inngå i årsregnskapet til søker og revideres etter gjeldende regler som en del av dette.
  • Om prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt, kan fylkeskommunen redusere tilskuddet. Fylkeskommunen kan kreve å få tilskuddet betalt tilbake dersom vilkårene blir brutt.
  • Ved omtale av prosjekt/tiltak og resultat forventer fylkeskommunen at fylkeskommunen blir nevnt. Logoen til fylkeskommunen kan lastes nedher

 

Når får du svar på søknaden?

Tildeling av støtte skjer ved administrativ saksbehandling i fylkeskommunen. Svar på søknaden gis innen 14 dager.

 Rapportering

Rapportering av innvilgede prosjekter skjer i regionalforvaltning. Tilsagnsbrev vil gi nærmere informasjon om rapporteringskravene.

 

Kontaktperson:

Heidi Skifjell

Fagkoordinator

E-post: heidi.skifjell@rogfk.no

Mobil: 975 02 974

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen