(Du er ikke pålogget) 
 

Distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Finnmark

Distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler for 2022.

Tilskuddsmidlene skal bidra til distrikts- og regionalpolitisk utvikling i Finnmark. Tilskuddet skal understøtte de næringspolitiske målsettingene som framkommer av politisk plattform «Et sterkt nord» og Regional planstrategi «Se nord». I tillegg er det ønskelig med prosjekter som kan understøtte følgende næringspolitiske satsinger:

- Bærekraftig reiselivsutvikling i Finnmark

- Matstrategi for Troms og Finnmark

- Energisatsinger, herunder Hydrogensone Arktis - strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark

- Tiltak som framkommer av prosjektet «Næringsrettet opplæring»

- Tiltak som støtter målsettinger i prosjektet «Leverandørutvikling – Forsvaret»

- Styrke kommunens arbeid med næringsutvikling

- Legge til rette for at sjømatnæringene utvikles slik at det blir størst mulig ringvirkninger og verdiskaping i Finnmark

Det kan søkes om støtte til enten forprosjekt eller hovedprosjekt.

Forprosjekt defineres som et forarbeid som gjennomføres som vurderingsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt. Varighet opp til 12 mnd.

Støttebeløp inntil 100 000 kr.

Hovedprosjekt defineres som større prosjekter med flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon. Prosjektene har varighet på minimum ett år. Det bør kunne vises til tidligere utført forarbeid/utredning/forprosjekt i søknad om hovedprosjekt.

Støttebeløp totalt inntil 1 500 000 kr. 

Søknadsfrist

  Søknader behandles løpende, og utlysningen er åpen så lenge det er midler igjen på tilskuddsordningen. 

Hvem kan søke?

De som kan søke på utlysningen er:

- bransje- og interesseorganisasjoner

- innovasjonsinfrastrukturen i Finnmark, eksempelvis næringshager, inkubatorer, klynger, nettverk

- offentlig forvaltnings- og kunnskapsmiljø relatert til næringsutvikling i Finnmark - kommuner

Søkere skal være lokalisert i det geografiske Finnmark, og prosjekter skal ha nedslagsfelt/effekt i Finnmark. 

Foretak/bedrifter bes søke Innovasjon Norge Arktis. 

Vilkår

  Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av eksempelvis egenandel, støtte fra andre og/eller egeninnsats.

Ved egeninnsats som finansiering må timeantall, samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet, spesifiseres/fremgå av budsjett. Timesatsen for egeninnsats er satt opptil kr 700 kr.

Prosjektet skal være fullfinansiert før igangsettelse, og det skal foreligge dokumentasjon på dette. 

Søknadsbehandlingen

 I vurdering av søknader vil fylkeskommunen vektlegge prosjektets relevans (jf formål), kvalitet og gjennomførbarhet. 

Avdelingsleder for næring vil ta beslutning i forprosjekt, mens hovedprosjekt går til politisk behandling i fylkesrådet.

Søkere oppfordres til å ta kontakt med kontaktpersoner for ordningen, dersom det er behov for veiledning (se nederst).

Troms og Finnmark fylkeskommuner forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på våre hjemmesider i forbindelse med støtte til prosjektet. Alle søknader er å regne som offentlig informasjon. Bedriftssensitive opplysninger som søker ønsker unntatt offentligheten, må framkomme tydelig i søknaden.

Utforming av søknad og generelle bestemmelser

Det skal fremgå plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter.

Dokumentasjon på samarbeidspartnere legges som vedlegg. Disse skal være forpliktende samarbeidsavtaler med tydelig rolle- og ansvarsfordeling.

Dokumentasjon på annen finansiering legges som vedlegg.

Andre vedlegg: spesifisert budsjett, milepælsplaner, tilknyttede prosjektbeskrivelser, rapporter eller liknende som er relevante for søknaden.

Dersom det er søkt om midler til samme prosjekt over andre støtteordninger skal dette framgå av finansieringsplanen.

Krav til en søknad om tilskudd

Søknaden skal sendes inn gjennom regionalforvaltning.no.

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i alle søknader:

Opplysninger om søker

a. Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.

b. Hvem som er kontaktperson.

Økonomi

 c. Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.

d. Budsjett med en finansieringsplan.

e. Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200 000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår.

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater

f. Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.

g. Fremdriftsplanen for aktiviteter.

h. Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha.

i. Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer.

j. Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket.

k. Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet. Dette gjelder kun for tilskudd på minimum 500 000 kroner.

I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden

Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven

 Tildeling av tilskudd eller avslag på tilskuddssøknad er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. bokstav a.

Ellers vises det til forvaltningsloven når det gjelder alminnelige saksbehandlingsregler, klagebehandling med mer.

Tilskuddsmottakere kan få tilskudd til et bestemt tiltak i maksimalt 5 år selv om tiltaket har lengre varighet.

Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. I vurderingen av hva som er direkte tilknyttet realiseringen, skal forvalter blant annet legge vekt på hva som er nødvendige utgifter for å realisere formålet med tilskuddet. Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud.

Tilskuddet skal ikke brukes til:

a. løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner

b. kausjon eller annen økonomisk garanti

c. direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital

d. renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter

e. drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre

f. avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i tråd med denne forskriften

g. politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, innbefattet kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

Kontaktpersoner For mer informasjon om særlige satsinger kan følgende rådgivere kontaktes:

- Bærekraftig reiselivsutvikling i Finnmark – Egil Ørjan Thorsen, 95961815, egil.orjan.thorsen@tffk.no

- Matstrategi for Troms og Finnmark – Cathrine Berg Johannesen, 78963159, cathrine.johannessen@tffk.no

- Energisatsinger, herunder Hydrogensone Arktis - strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark. – Hilde CJ Mietinen, 78963011/41431354, hilde.c.j.mietinen@tffk.no

- Tiltak som framkommer av prosjektet «Næringsrettet opplæring» - Ida Huru, 78963169/91186004, ida.huru@tffk.no

- Tiltak som støtter målsettinger i prosjektet «Leverandørutvikling – Forsvaret». – Mona Halvari, 78963104/91567716, mona.halvari@tffk.no

- Styrke kommunens arbeid med næringsutvikling – Mikal Lanes, 78963147/97777507, mikal.lanes@tffk.no

- Legge til rette for at sjømatnæringene utvikles slik at det blir størst mulig ringvirkninger og verdiskaping i Finnmark. – Sunniva Løviknes, 78963216/91846190, sunniva.loviknes@tffk.no eller Jan Roger Johnsen

For generelle henvendelser angående utlysningen kan Mona Halvari kontaktes, 78963104/91567716, mona.halvari@tffk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen