(Du er ikke pålogget) 
 

Lindesnesfondet

Opprett ny søknad på støtteordning

1. COVID 19 - tilskudd 

Stortinget  har bevilget ekstramidler til kommunale næringsfond i forbindelse med koronapandemien.

Lindesnes kommune har fått tildelt kr 2.261.000.

Disse midlene kan det søkes på her.

Målgruppe for midlene er bedrifter og næringsaktører.

Søknadsfrist: Fortløpende

Kriterier og retningslinjer for næringsfondet gjelder tilsvarende for disse statlige midler.

 

For Lindesnesfondet er det ikke avklart bevilgning for 2021 ennå.

 

2.Retningslinjer for bruk av Lindesnesfondet.

  1. Fondets midler skal brukes til næringsutvikling i Lindesnesregionen og primært nyttes til prosjekter som ligger innenfor fylkesdelplanen, men med særlig vekt på nyskapning og kompetanse. Det gis ikke tilskudd til investeringer i maskiner/utstyr og bygninger.

  2. Midler kan søkes av enkeltpersoner og etablerte bedrifter/virksomheter. regionrådet kan også bruke fondets midler til prosjekter som nevnt i punkt 1, forutsatt at prosjektet omfatter minst tre av regionens kommuner. For bedrifter og enkeltpersoner kan det samlet bevilges inntil kr.100.000,- pr. prosjekt/tiltak. Den offentlige støtten skal totalt ikke utgjøre med enn 50 %.

  3. Det kan søkes om midler fra fondet hele året og søknadene behandles fortløpende.

  4. Søknadene skal dersom det ikke foreligger spesielle grunner, drøftes med den enkelte kommune før vedtak treffes.

  5. Daglig leder har fullmakt til å avgjøre saker med et samlet tilskudd begrenset oppad til kr.50.000,-. Avgjørelser etter fullmakt kan påklages til rådet.

  6. Regionrådet kan i spesielle tilfeller dispensere fra dette regelverk.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen