(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere

Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere

 Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle kunnskap om hvordan man kan etablere egen virksomhet. Målet er å legge til rette for at innvandrere kan starte sine egne virksomheter, som igjen skaper sysselsetting og vekst.

 Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist til potten er tom.

Søknaden sendes i www.regionalforvaltning.no. Registrere deg med brukernavn og passord.

 Rogaland fylkeskommune har kr 570 000 til ordningen i 2023

Hvem kan søke om tilskudd?       

 • Offentlige virksomheter som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere
 • Organisasjoner i privat sektor med fagekspertise i etablereropplæring
 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

 Man kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

Hva kan det søkes støtte til?

 • opplæring
 • kursing
 • nettverksbygging

 Krav til søknaden

 • Målsetting, grunngjeving og forventet resultat når det gjelder formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for rekruttering av deltakere
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Plan for opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som nylig har startet eigen bedrift
 • Dokumentere planlagt samarbeid eller samorganisering med kommunalt/fylkeskommunalt tilbud for etablererveiledning, se www.skape.no
 • Dokumentere planlagt samarbeid med introduksjonsprogram og andre kvalifiseringstiltak i regi av kommuner og NAV
 • Dokumenterte resultatet fra eventuelt tidligere etablerertilbud med tilrettelegging for innvandrere og for andre grupper.
 • Budsjett inkludert eventuelt andre finansieringskjelder
 • For private virksomheter skal årsberetning/-regnskap og vedtekter legges ved
 • Søker må bidra med egenfinansiering som minst svarer til søknadsbeløpet. Egenfinansiering kan være infrastruktur som lokale osv. Disse må regnes om til kronebeløp i søknaden.

I vurderingen av søknadene legger vi særlig vekt på gjennomføringsevne, slik som tidligere erfaring og resultat, samt samarbeid med andre

 Når får du svar på søknaden?

Inntil ti arbeidsdager fra mottatt søknad.

 Rapportering

Den som får tilskudd skal rapportere om resultat- og måloppnåelse og legge fram regnskap. Det kommer nærmere informasjon om rapporteringskrav i tilskuddsbrevet.

Dersom tilskuddet ikke brukes til formålet, skal tilskuddet betales tilbake.

Tiltaket skal gjennomføres på den måten og i det tidsrom som går fram av søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

 Kontakt

Heidi Skifjell, seniorrådgiver

heidi.skifjell@rogfk.no

mobil: 975 02 974

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen