(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning covid 2022 - Aurskog-Høland

Aurskog-Høland har mottatt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. . .

Rammen til kommunene er på totalt 500 millioner kroner. Alle kommuner får 250.000 kroner i grunnbeløp. De øvrige 411 millioner kroner fordeles etter antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1. kvartal 2021. Aurskog-Høland kommune har mottok 784 000 kroner i støtte som må deles ut og rapporteres til Kommunaldepartementet innen juni 2022.

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Kommunen har valgt å ha en bransjenøytral tilnærming da det kan være selskaper som har hatt kostnader eller tap kommunen ikke er kjent med. Midlene er ment å avhjelpe lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Aurskog-Høland er f.eks. kjent med at handelsbedrifter har måtte stenge i kjøpesentrene, mens direkte konkurrenter har kunnet holde åpent. Det er opp til den enkelte bedrift å dokumentere ekstraordinære kostnader og/eller bortfall av inntekter.

Det er kun nettoeffektene som vektlegges ved tildeling. Det tas også hensyn til andre støtteordninger og statlig finansiering. Dette innebærer at f.eks. reduserte lønnskostnader ved permittering, eller andre kompensasjonsordninger må inkluderes i beregningen av tapet til den enkelte bedrift.

Ekstrakostnader til smittevernstiltak eksempelvis i form av pleksiglass o.l. vil kunne aksepteres. Det bør dog settes en minimumsgrense på kr 10 000,- for støtte for å unngå for mange saker til behandling.

Tildelingskriterier for ordningen er vedtatt i kommunestyresak 23/22;

1. Den kommunale kompensasjonsordningen gjøres kjent for det lokale næringslivet
2. Kompensasjonsordningen skal være rettet mot næringsdrivende i Aurskog-Høland kommune og skal prioriterer bransjer som er spesielt rammet av Covid-19. Det er antatt at overnatting, uteliv, restauranter, treningssentre og andre som har fått begrenset sine muligheter for inntekter er spesielt hardt rammet.
3. Støtte kan ikke tildeles søkere som har drevet med overskudd i perioden.
4. Støtte kan ikke tildeles søkere som har gitt utbytte på mer enn 50 000,- i løpet av pandemien.
5. Støtte kan ikke tildeles søkere som hadde økonomiske problemer i form av forfalt MVA, skatt
eller andre offentlige avgifter i mars 2020.
6. Kompensasjonsordningen skal dekke de netto ekstrakostnadene, eller netto inntektsbortfall som næringslivet har hatt i forbindelse med Covid-19 pandemien, og som ikke dekkes av andre støtteordninger.
7. Kompensasjon forutsetter at det oppgis eventuelle andre offentlig støtteordninger som de næringsdrivende har mottatt som bagatellmessig støtte i 2019, 2020 og 2021.
8. Dersom den samlede søknad om kompensasjon overstiger tilgjengelige midler, kan det foretas forholdsmessig avkortning
9. Myndighet for tildeling av midler delegeres til kommunedirektøren. 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen