(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 - Meråker kommune

Kommunalt Næringsfond Meråker 2020 - Covid 19

Fondet er opprettet på bakgrunn av en ekstraordinær engangsbevilgning fra Stortinget. Målet med fondet er å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

ai hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

bi hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

chvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Kontaktperson: Egil Rønnekleiv , egil.ronnekleiv@meraker.kommune.no, mobil: 90 88 32 23

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen