(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og integrering i Viken

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og integrering 2022

Formålet med støtteordningen er å styrke integreringen gjennom innovativt sosialt entreprenørskap i Viken.  Utlysningen har til hensikt å gi sosiale entreprenører mulighetsrom for å utvikle nye løsninger innen arbeids- og næringsrelatert integrering, samt utforske og utvikle nye løsninger for at innvandreres kompetanse blir nyttiggjort i næringslivet.

Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til integrering i arbeidsmarkedet i Viken.

Søknadsfristen er mandag 3. november (kl. 23.59) 2022.

Det er satt av 2 mill. kroner i utlysningen i 2022. Før søknadsfristen går ut kan søkere ta kontakt for å få veiledning i forbindelse med søknaden.

Hvem kan søke?

 • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer
 • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
 • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
 • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
 • Bedriftsnettverk og klynger

  Søker må være en juridisk enhet med adresse i Viken (unntak: hvis en betydelig del av effektene er rettet mot bedrifter i Viken). Enkeltbedrifter kan ikke søke, men kan være partner i prosjekter. 

  Prosjektene kan være innenfor ett eller flere av følgende områder:

  Flere robuste etableringer og mer mangfold i næringslivet
  Stimulere til at flere fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere deltar i arbeidslivet
  Mentor, trainee- og inkubatorordning for:

  • innvandrere som ønsker å få sterkere arbeidstilknytning
  • innvandrere som ønsker å starte egent selskap
  • innvandrere (eller barn av innvandrere) som gjennomfører lærlingepraksis, for å styrke gjennomføringsgraden
  • levebrødsbedrifter i en kritisk fase

   

  Samhandling for økt innovasjon og integrering
  Utvikle mentor- og inkubatorprogram for å øke fullføringsgraden blant innvandrere under kvalifisering, samt økt arbeidstilknytning, i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, bedrifter og sosiale entreprenører.

  Utvikle bedre samarbeid mellom forskningsmiljøene, bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

  Stimulere til internasjonalt samarbeid og økt eksport fra næringslivet i Viken.

  Tilrettelegge for- og øke bevissthet om- mangfold, inkludering og integrering i arbeidslivet. 

   

  Næringsrettet kompetanse og mangfoldskompetanse
  Legge til rette for fremtidens arbeidsliv ved forsterket samarbeid mellom næringsliv, utdanningsaktører og andre arbeidslivsaktører - gjennom økt kunnskap om, og utvikling av relevante kompetansehevingstilbud. 
  Mobilisere bedrifter til kompetansehevende aktiviteter.
  Kompetanseprogram for mangfold og inkludering i næringsliv og akademia

   

  Tiltak som ikke støttes

  Ordningen er rettet mot utviklings- og innovasjonsprosjekter og skal ikke benyttes til ordinære driftsoppgaver. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud. For utfyllende liste over tiltak som ikke støttes, se retningslinjer kapittel 9.

   

  Krav til søknad

  Prosjektet må være definert som forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt. Forstudie kan støttes med inntil 100.000 kr, forprosjekt kan støttes med inntil 250.000 kr.  Det er ingen begrensninger på størrelse på hovedprosjektet, men disse vil begrenses av størrelse på rammen.

 • Kostnadsplanen skal være aktivitetsbasert – det betyr at det skal være sammenheng mellom budsjettpostene og planlagte hovedaktiviteter i prosjektet.
 • Inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader kan støttes. Resten må dekkes av egne midler og/eller egen tidsbruk i prosjektet.

 • Søker må beregne og synliggjøre bruk av egeninnsats (tid) i prosjektet. Det må fremkomme hvor mange timer søker beregner inn i prosjektet, og hva de timene skal brukes til. 
 •  

 • Timekostnader for prosjektmedarbeidere beregnes med inntil 1 promille av faktisk brutto årslønn, begrenset til 900 kr/t – timesatsen skal være reell ut ifra lønn til de som deltar i prosjektet. Bruk eksempel i retningslinjer for å beregne dette.
 • Hvis det er samarbeidspartnere med i prosjektet skal de navngis og beskrives. Det skal også gå tydelig frem hva samarbeidspartnerens rolle er, hvordan de skal bidra i prosjektet og hvilke hovedaktiviteter de er involvert i. Intensjons- og/eller samarbeidsavtaler skal legges ved søknaden. Andre vedlegg leses ikke.
 • Søknader som ikke oppfyller disse krav blir avvist.

  NB! Denne listen er ikke utfyllende og er ment som generell informasjon. Se retningslinjer for komplett liste. 

  Retningslinjer og tildelingskriterier

  Samarbeidsprosjekter mellom flere aktører i målgruppen tillegges vekt.

  Utviklingsprosjektene må være innenfor formålet og det forutsettes at prosjektene bidrar til bærekraftig næringsutvikling. I støtteordningen prioriteres prosjekter med fokus på mangfold i arbeids- og næringslivet, mangfoldskompetanse, verdiskapning gjennom kvalifisering, bedre utnyttelse av medbragt kompetanse og styrket arbeidstilknytning for innvandrere.

  For øvrig gjelder følgende retningslinjer:
  Les retningslinjene for å sette deg inn i krav til søknaden, samt tildelingskriteriene (link til nettside)

  Hvordan søke?

  Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no

  Se også: 10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling.

  Søknadsvurdering

  Ved søknadsfristens utløp behandles søknadene samlet. Søknadene forventes å være sluttbehandlet i desember 2022.

  Har du spørsmål?

  Retningslinjene gir mer utdypning om hvilke krav vi stiller til søknaden, hvilke vurderingskriterier som gjelder med mer. Hvis du lurer på noe, oppfordrer vi søkere til å ta kontakt før søknadsfristen utløper. Vi kan ikke ha dialog med søkere om prosjekter etter at fristen har gått ut.  

  Dersom du har spørsmål, kan du kontakte følgende ansatte i Viken fylkeskommune:

 • Støtteordningen som helhet: Viktoria Dahl og Line Weber Skjærpe
 • Se hvilke ansatte som kan kontaktes innen prosjektets fagområde på:  rådsområde næring

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen