(Du er ikke pålogget) 
 

Kompetanse og rekruttering i Øst-Finnmark 2022

Kompetanse og rekruttering i Øst-Finnmark 2022 

Bakgrunn

Russlands krigføring i Ukraina har medført sterke vestlige sanksjoner mot Russland som igjen påvirker bedrifter i Øst-Finnmark. For å avhjelpe situasjonen har Stortinget gitt et ekstraordinært tilskudd på kr 50 mill. til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling i Øst-Finnmark.

Formål med krisemidlene er å bidra til omstilling og utvikling av næringslivet og gi økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Av totalpotten på 50 mill. kr er 3 mill. kr satt av til utlysningen «Kompetanse og rekruttering i Øst-Finnmark».

Formål

Midlene avsatt til utlysningen «Kompetanse og rekruttering i Øst-Finnmark» skal bidra til økt kompetanse og/eller økt rekruttering av personer med kompetanse som næringslivet i Øst-Finnmark har behov for.

Hovedutfordringen i regionen er mangelen på folk og kompetanse og det er behov for virkningsfulle rekrutteringstiltak som gir økt tilflytning og flere søkere til ledige stillinger.

Nyskapende pilotprosjekter med fokus på rekruttering av folk med den kompetansen næringslivet i Øst-Finnmark etterspør prioriteres. Det oppfordres til å vinkle prosjektet kreativt og se på muligheter for eksempelvis internasjonal rekruttering, rekruttering av innvandrere, utnyttelse av ubrukte arbeidskraftressurser el.

Det er ønskelig at prosjektets metoder og resultater skal være overførbart til flere bransjer og/eller regioner.

Søknadsfrist

Krisemidlene skal raskt ut til et kriserammet næringsliv.

Søknadsfrist er 11. november 2022.

Hvem kan søke?

De som kan søke på utlysningen er:

  • Kommuner i Øst-Finnmark: Vardø, Vadsø, Tana, Nesseby, Sør-Varanger, Gamvik, Lebesby, Båtsfjord og Berlevåg
  • Næringshager
  • Inkubatorer
  • Kompetanseinstitusjoner
  • Utviklingsaktører

 

Søkere skal være lokalisert og ha aktivitet i det geografiske Finnmark, og prosjekter skal ha nedslagsfelt og effekt for Øst-Finnmark.

Vilkår

Det kan tildeles maksimalt 75 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av eksempelvis egenandel, støtte fra andre og/eller egeninnsats.

Ved egeninnsats som finansiering må timeantall, samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet, spesifiseres/fremgå av budsjett. Timesatsen for egeninnsats er satt inntil kr 700,-.

Prosjektet skal være fullfinansiert før igangsettelse, og det skal foreligge dokumentasjon på dette.

Det tildeles kun midler til hovedprosjekt. Maks tilsagnssum er 2 mill. kr.

Prosjektperioden er 1. januar 2023 til 1. juni 2024.

Søknadsbehandling

I vurdering av søknader vil fylkeskommunen vektlegge prosjektets relevans

(jf formål), kvalitet og gjennomførbarhet.

Fylkesråd for næring, plan og miljø gjør tildelinger på opptil 1 mill. kr. Tildelinger over 1 mill. kr går til politisk behandling i fylkesrådet.

 

Søkere oppfordres til å ta kontakt med kontaktperson for ordningen dersom det er behov for veiledning. Kontaktperson er:

Ida Huru  

ida.huru@tffk.no  

Mob. 911 86 004.

Troms og Finnmark fylkeskommune forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på våre hjemmesider i forbindelse med støtte til prosjekter. Alle søknader er å regne som offentlig informasjon. Bedriftssensitive opplysninger som søker ønsker unntatt offentligheten, må framkomme tydelig i søknaden.

Utforming av søknad og generelle bestemmelser

Det skal fremgå plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter.

Dokumentasjon på samarbeidspartnere legges som vedlegg. Disse skal være forpliktende samarbeidsavtaler med tydelig rolle- og ansvarsfordeling.

Dokumentasjon på annen finansiering legges som vedlegg.

Andre vedlegg: Spesifisert budsjett, milepælsplaner, tilknyttede prosjektbeskrivelser, rapporter eller liknende som er relevant for søknaden.

Dersom det er søkt om midler til samme prosjekt over andre støtteordninger skal dette framgå av finansieringsplanen.

Krav til søknad om tilskudd

Søknaden skal sendes inn gjennom regionalforvaltning.no.

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives:

Opplysninger om søker:

A. Den ansvarlig prosjekteierens navn og organisasjonsnummer.

B. Hvem som er kontaktperson.

Økonomi:

C. Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om.

D. Budsjett og finansieringsplan.

E. Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200 000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår.

 

Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater:

F. Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe.

G. Fremdriftsplan for aktiviteter.

H. Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha.

I. Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer.

J. Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket.

K. Forventede, langsiktige effekter av tiltaket etter at det er avsluttet. Dette gjelder kun for tilskudd på minimum 500 000 kroner.

 

I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden.

Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven

Tildeling av tilskudd eller avslag på søknad er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. bokstav a.

Ellers vises det til forvaltningsloven når det gjelder alminnelige saksbehandlingsregler, klagebehandling med mer.

Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. I vurderingen av hva som er direkte tilknyttet realiseringen, skal forvalter blant annet legge vekt på hva som er nødvendige utgifter for å realisere formålet med tilskuddet. Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud.

Tilskuddet skal ikke brukes til:

A. Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner.

B. Kausjon eller annen økonomisk garanti.

C. Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital.

D. Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.

E. Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.

F. Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i tråd med denne forskriften.

G. Politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, innbefattet kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

 

Krav til tilskuddsmottakers rapportering

Tilskuddsmottakere skal rapportere i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no. Forvalteren kan fastsette ytterligere krav til oppfølging og rapporteringer i tilskuddsvedtaket.

Tilskuddsmottakeren skal rapportere til forvalteren om tiltaket er gjennomført i henhold til vedtaket. Tilskuddsmottaker skal sende inn et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet. Tilskuddsmottakeren skal gi forvalteren melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetningene som går frem av søknaden eller vedtaket.

Utbetaling av tilskuddsmidler

Inntil 75% av tilsagnet kan, på forespørsel, utbetales ved prosjektstart.

Minst 25% av tilskuddsmidlene skal holdes tilbake til tiltaket er avsluttet og forvalteren har mottatt sluttrapport eller et resultatskjema i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig. Der kommunene og fylkeskommunene selv er tilskuddsmottakere trenger de ikke å sende inn et revidert prosjektregnskap.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen