(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Horten kommune ny utlysning 2023

Tildeling av midler kommunalt næringsfond Horten kommune

Horten kommune utlyser en ny runde med næringsfondmidler fra Kommunal og næringsdepartementets krisepakke fase 3, for 2020. Årsaken er midler som ikke er blitt utdelt til godkjente søknader i første runde.

Hvem kan søke?

Pengene lyses ut til virksomheter som er påvirket av endrede forbruksvaner som følge av Korona. Hvilke endringer dette har medført for virksomheten må redegjøres for i søknaden.

Målgruppen for støtteordningen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Virksomheter som er etablert i Horten kommune eller som har virksomhet i Horten kommune. 

Hva kan det søkes om?

Søker må beskrive hvordan midlene det søkes om skal sette virksomheten i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

Midlene skal benyttes til et konkret utviklingsprosjekt som skal bedre situasjonen og ikke til ordinær drift. Kostnader det kan søkes om støtte til er honorarer til kjøp av tjenester og egen innsats i form av timekostnader. Det kan ikke søkes om dekning av investeringskostnader.

Alle søkere oppfordres til å sette seg inn i følgende forskrift som utelukker støtte til drift og investeringer; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747

Eksempler på utviklingsprosjekter det kan søkes om er kjøp av tjenester til utvikling av ny nettbutikk eller opplæring av ansatte i bruk av sosiale medier til å markedsføre bedriftens varer eller tjenester. Eksempel på utviklingsprosjekter det ikke kan søkes om er innkjøp av nytt IT utstyr eller nytt inventar. 

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %. Egen timeinnsats kan også medregnes som del av finansieringen.

Samlet ramme for tilskuddsordningen er kr. 700.000.

Øvrig informasjon

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Tilskudd kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte eller i tråd med melding under det alminnelige gruppeunntaket; https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-gruppeunntak/id430132/

Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket.

Alle søkere benytter søknadsskjema i regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist er 8. januar 2023

Søknader behandles innen 20. januar 2023.

Utbetaling av støtte

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Kommunen skal motta en sluttrapport som beskriver resultatene av prosjektet med tilhørende kostnadsrapport.

 

Kontaktperson for ordningen er:

Næringssjef Karl Jørgen Tofte

Tlf: 97 58 58 64

E-post: karl.jorgen.tofte@horten.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen